Katalog informacija sadrži pregled informacija koje Dom za odgoj djece i mladeži Rijeka, obzirom na svoj djelokrug, posjeduje, s kojima raspolaže ili ih nadzire, s opisom sadržaja informacija, namjenom, načinom i vremenom osiguravanja prava na pristup informacijama.

Cilj objavljivanja kataloga informacija je informiranje stručne i šire javnosti o pitanjima iz svog djelokruga.

Namjena informacija u smislu ovog Kataloga je osiguravanje prava na pristup informacijama, sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama i drugim propisima.

ZAKONI I OSTALI PROPISI KOJI SE ODNOSE NA PODRUČJE RADA DOMA

SADRŽAJ NAČIN PRISTUPA INFORMACIJI VRIJEME OSTVARIVANJA PRAVA
NA PRISTUP INFORMACIJI
Zakon o socijalnoj skrbi web stranica trajno
Zakon o ustanovama web stranica trajno
Konvencija o pravima djeteta web stranica trajno
Zakon o pravobranitelju za djecu web stranica trajno

AKTI, ODLUKE I MJERE KOJIMA SE UTJEČE NA INTERESE KORISNIKA

SADRŽAJ NAČIN PRISTUPA INFORMACIJI VRIJEME OSTVARIVANJA PRAVA
NA PRISTUP INFORMACIJI
Odluka o imenovanju službenika za informiranje web stranica trajno
Katalog informacija web stranica trajno
Vizija i misija ustanove web stranica trajno
Program doma i odjela na zahtjev u roku od 15 dana
Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji na zahtjev u roku od 15 dana
Etički kodeks web stranica trajno
Povelja o pravima i obvezama korisnika web stranica trajno
Program o sprječavanju nasilja među djecom i mladima u Domu za odgoj Rijeka na zahtjev u roku od 15 dana
Program prevencije ovisnosti za djecu i mlade u Domu za odgoj Rijeka na zahtjev u roku od 15 dana
Protokol o postupanju u slučajevima nasilja među djecom i mladima u Domu za odgoj Rijeka zahtjev u roku od 15 dana
Sigurnosni i zaštitni program i protokol postupanja u kriznim situacijama zahtjev u roku od 15 dana
Protokol-procedura   provođenja mjere prava zaposlenika-korisnika na prigovor-žalbu na zahtjev u roku od 15 dana
Smjernice studentima web stranica trajno
Smjernice za vježbenike web stranica trajno
Upute za rad vijeća korisnika na zahtjev u roku od 15 dana
Prijemni list na zahtjev u roku od 15 dana
Kućni red na zahtjev u roku od 15 dana
Pravilnik – Organizirano stanovanje na zahtjev u roku od 15 dana
Prijevremeni otpust korisnika na zahtjev u roku od 15 dana

INFORMACIJE O SVOM RAD

AKTIVNOSTI

SADRŽAJ NAČIN PRISTUPA INFORMACIJI VRIJEME OSTVARIVANJA PRAVA
NA PRISTUP INFORMACIJI
Izvješće o uključenosti korisnika u kulturna zbivanja našeg grada na zahtjev u roku od 15 dana
Izvješće o poduzetim aktivnostima za zaštitu mentalnog zdravlja korisnika na zahtjev u roku od 15 dana
Izvješće o provedenoj suradnji s lokalnom zajednicom na zahtjev u roku od 15 dana
Suradnja s udrugama – izvješće na zahtjev u roku od 15 dana

ORGANIZACIJA RADA

SADRŽAJ NAČIN PRISTUPA INFORMACIJI VRIJEME OSTVARIVANJA PRAVA
NA PRISTUP INFORMACIJI
Brošura o ustanovi web stranica u prilogu trajno
Prezentacija ustanove web stranica u prilogu trajno
Letak ustanove web stranica u prilogu trajno
Vodiči za korisnike
(tretmana i produženog stručnog postupka)
web stranica u prilogu trajno
Vodiči za roditelje
(korisnika tretmana i produženog stručnog postupka)
web stranica u prilogu trajno

TROŠKOVI I IZVORI FINANCIRANJA

SADRŽAJ NAČIN PRISTUPA INFORMACIJI VRIJEME OSTVARIVANJA PRAVA
NA PRISTUP INFORMACIJI
Plan nabave za 2020. godinu i prethodne web stranica u prilogu trajno
Financijsko izviješće za 2020. godinu web stranica u prilogu trajno
Plan nabave za 2021. godinu web stranica u prilogu trajno
Financijski plan za 2021. godinu web stranica u prilogu trajno

PRISTUP INFORMACIJAMA

SADRŽAJ NAČIN PRISTUPA INFORMACIJI VRIJEME OSTVARIVANJA PRAVA
NA PRISTUP INFORMACIJI
Izvješće o provedbi ZPPI 2019 web stranica u prilogu trajno
Izvješće o provedbi ZPPI 2020 web stranica u prilogu trajno

Dom za odgoj djece i mladeži Rijeka ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova od podnositelja zahtjeva u svezi s pružanjem i dostavom tražene informacije.a koje proizlazi iz članka 19. Zakona o pravu na pristup informacijama.