OBAVIJESTI O NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA I PONOVNOJ UPORABI INFORMACIJA S PODACIMA ZA KONTAKT SLUŽBENIKA ZA INFORMIRANJE

Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem zahtjeva ustanovi Dom za odgoj djece i mladeži Rijeka.

Informacijama i dokumentima koji su javno dostupni u elektroničkom obliku moguće je pristupiti izravno iz kataloga informacija bez upućivanja posebnog zahtjeva. Za sve ostale informacije i dokumente navedene u ovom katalogu, pristup se ostvaruje podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva.

Usmeni zahtjev primit će službenik za informiranje neposredno u prostorijama Doma odnosno telefonski na broj 051 672 282.

Službenik za informiranje: Vinko Fafanđel

Ukoliko se zahtjev podnosi pismenim putem potrebno je ispuniti Obrazac zahtjeva za pristup informacijama kojeg možete poslati:

na adresu ustanove: Vukovarska 49, 51000 Rijeka

elektroničkom poštom: uprava@dzo-rijeka.hr

Pravo na pristup informacijama pripada svim domaćim ili stranim fizičkim i pravnim osobama na jednak način i pod jednakim uvjetima i oni su ravnopravni u njegovom ostvarivanju.

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama, Dom će uskratiti pravo na pristup informaciji ako je informacija klasificirana stupnjem tajnosti, sukladno zakonu kojim se uređuje tajnost podataka, ako je informacija poslovna ili profesionalna tajna, sukladno zakonu, ako je informacija porezna tajna, sukladno zakonu, ako je informacija zaštićena zakonom kojim se uređuje područje zaštite osobnih podataka, ako je informacija u postupku izrade unutar tijela javne vlasti, a njeno bi objavljivanje prije dovršetka izrade cjelovite i konačne informacije moglo ozbiljno narušiti proces donošenja odluke, ako je pristup informaciji ograničen sukladno međunarodnim ugovorima i u ostalim slučajevima utvrđenim zakonom

Dom može uskratiti pravo na pristup informaciji ako postoje osnovane sumnje da bi njezino objavljivanje: onemogućilo učinkovito, neovisno i nepristrano vođenje sudskog, upravnog ili drugog pravno uređenog postupka, izvršenja sudske odluke ili kazne, onemogućilo rad tijela koja vrše upravni nadzor, inspekcijski nadzor, odnosno nadzor zakonitosti; povrijedilo pravo intelektualnog vlasništva, osim u slučaju izričitoga pisanog pristanka autora ili vlasnika.

Dom će uskratiti pristup informacijama koje se tiču svih postupaka koja vode nadležna tijela u predistražnim i istražnim radnjama za vrijeme trajanja tih postupaka.

Pravo na ponovnu uporabu informacija u komercijalne ili nekomercijalne svrhe, u skladu s odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama ima svaka domaća ili strana fizička i pravna osoba, a ostvaruje se podnošenjem zahtjeva za ponovnu uporabu informacija.

Žalba protiv rješenja na pristup informaciji, ponovnoj uporabi informacije ili ne izdavanju rješenja za iste, podnose se povjereniku za informiranje.

Obrasci za podnošenje zahtjeva i žalbi:

INFORMACIJE O PRIKUPLJANJU I OBRADI OSOBNIH PODATAKA

Dom za odgoj djece i mladeži Rijeka je imenovalo službenika za zaštitu osobnih podataka kojeg možete kontaktirati radi pristupa Vašim osobnim podacima, njihovog ispravljanja ili brisanja kada je to zakonski  dopušteno, prigovora u vezi istih kao i svih dodatnih informacija u vezi obrade.

Usmeni zahtjev primit će službenik za informiranje neposredno u prostorijama Doma odnosno telefonski na broj 051 672 282.

Službenik za za zaštitu osobnih podataka: Vinko Fafanđel

Ukoliko se zahtjev podnosi pismenim putem možete ga poslati:

  1. na adresu ustanove: Vukovarska 49, 51000 Rijeka
  2. elektroničkom poštom: uprava@dzo-rijeka.hr