Povijesni pregled

Počeci rada Doma za odgoj djece i mladeži Rijeka, datiraju od 15. rujna 1952.g. kada je Rješenjem Narodnog odbora grada Rijeke, osnovano Prihvatilište za maloljetnike, s ciljem da rješava problem odgojne zapuštenosti i kriminaliteta kod maloljetnika.

Sedam godina kasnije, 23. rujna 1959.g., Rješenjem Narodnog odbora kotara Grada Rijeke, osnovao je Prihvatilište za maloljetnice.

Rješenje o spajanju oba prihvatilišta u jednu samostalnu ustanovu koja skrbi o neprilagođenoj djeci i omladini pod nazivom   Prihvatilište i savjetovalište za djecu i omladinu, donijela je Skupština općine Rijeka – Centar za socijalni rad 23.prosinca 1964.g. Prihvatilište je imalo sjedište u ulici Narodnog ustanka br.47 i 49.

Dana 12.rujna 1972.g., Skupština općine Rijeka na 26. sjednici Socijalno-zdravstvenog vijeća, donijela je zaključak da se dotadašnji naziv Prihvatilišta, radi proširenja djelatnosti, promijeni u Centar za odgoj djece i omladine Rijeka.

Tada je izgrađena zgrada u ulici Franje Čandeka br.2 sa dva obiteljska doma.

Upisni podaci mijenjaju se 31.ožujka 1980.g. tako da ustanova nastavlja rad pod nazivom Centar za odgoj Rijeka.

Posljednja izmjena uslijedila je 26.listopada 2001.g., kada se naziv ustanove mijenja u Dom za odgoj djece i mladeži Rijeka te se isti zadržao do danas.

Naziv, sjedište i djelatnost

Dom za odgoj djece i mladeži Rijeka ima status javne ustanove socijalne skrbi. Osnivačka prava nad Domom ima Republika Hrvatska, a prava i dužnosti osnivača obavlja Ministarstvo socijalne politike i mladih.

Sjedište Doma je u Rijeci, na adresi Vukovarska ulica broj 49.

Svoju djelatnost, odnosno razne oblike socijalnih usluga ili tretmana, Dom za odgoj djece i mladeži Rijeka obavlja u tri zasebna objekta na adresama: Vukovarska 47, Vukovarska 49 i Čandekova 2.

Pored navedenog, obzirom da se u radu Doma poseban naglasak stavlja na provođenje preventivnih programa, odnosno rad s djecom koja su u riziku za razvoj problema u ponašanju, jednu od socijalnih usluga, za sada, provodimo u prostorima šest riječkih osnovnih škola.

Djelatnost Doma je pružanje usluga djeci koja su u riziku za razvoj problema u ponašanju te djeci i mlađim punoljetnim osobama do navršene 21. godine života s problemima u ponašanju i teškoćama mentalnog zdravlja.

Dom trenutačno pruža slijedeće vrste socijalnih usluga:

 1. usluga smještaja-timska procjena/dijagnostika
 2. usluga boravka-timska procjena/dijagnostika
 3. usluga smještaja u malim skupinama
 4. usluga privremenog smještaja radi provođenja kraćih rehabilitacijskih (tretmanskih) programa
 5. usluga privremenog smještaja u kriznim situacijama (prihvat)
 6. organizirano stanovanje uz sveobuhvatnu podršku
 7. usluga cjelodnevnog boravka kod pružatelja usluga socijalne skrbi
 8. usluga poludnevnog boravka kod pružatelja usluga socijalne skrbi
 9. usluga poludnevnog boravka u školi
 10. usluga savjetovanja i pomaganja nakon izlaska iz skrbi
 11. usluga savjetovanja i pomaganja primarnih obitelji ili specijaliziranih udomiteljskih obitelji.

Pored navedenog, u Domu se provodi i izvršenje odgojnih mjera izrečenih maloljetnicima i mlađim punoljetnim osobama (posebna obveza-uključivanje u pojedinačni ili skupni psihosocijalni rad u savjetovalištu za mlade, upućivanje u disciplinski centar, pojačana briga i nadzor uz dnevni boravak u odgojnoj ustanovi, upućivanje u odgojnu ustanovu), te smještaja maloljetnicima, koji su u tijeku pripremnog postupka, rješenjem suca za mladež upućeni na privremeni smještaj u ustanovu, do okončanja pripremnog postupka pred sudom.

Smještaj u domu

Zakonodavna uporišta za smještaj djece i mladih u našu ustanovu (ovisno o vrsti usluge i vremenskom trajanju smještaja) temeljena su na odredbama:

 1. Zakona o socijalnoj skrbi
 2. Obiteljskog zakona
 3. Zakona o ustanovama
 4. Zakona o sudovima za mladež
 5. Prekršajnog zakona
 6. Zakona o izvršenju sankcija izrečenim maloljetnicima za kaznena djela i prekršaje

Smještaj djece i mladih u Domu realizira se temeljem rješenja nadležnog CZSS ili pak rješenja Općinskog, Županijskog i Prekršajnog suda.


Usluge za djecu i mlade s problemima u ponašanju obuhvaćaju slijedeće aktivnosti:

 • smještaj i prehrana
 • stalna briga i nadzor
 • briga o zdravlju i njega
 • stručna pomoć kroz odgojne sadržaje i rad usmjeren na razvijanje osjećaja odgovornosti i radnih navika
 • socijalna i psihosocijalna podrška
 • neposredna stručna pomoć u učenju
 • provođenje programa slobodnih i radno okupacijskih aktivnosti
 • organiziranje provođenja slobodnog vremena
 • razvijanje higijenskih, radnih i kulturnih navika
 • razvijanje pozitivnih interesa i kreativnosti
 • savjetodavni rad

Stručni rad, kao i cjelokupnu skrb o korisnicima provode socijalni radnici, socijalni pedagozi, psiholozi, pedagozi te drugi djelatnici sa završenim diplomskim sveučilišnim studijem iz područja društvenih ili humanističkih znanosti.

Unutarnji ustroj Doma

Različite vrste socijalnih usluga, odnosno oblika tretmana, organiziraju se i provode u slijedećim ustrojstvenim jedinicama:

1.Odjel dijagnostike, savjetovanja i prihvata unutar kojeg se pružaju sljedeće vrste usluga:

 • usluga smještaja-timska procjena/dijagnostika
 • usluga boravka-timska procjena/dijagnostika
 • usluga privremenog smještaja u kriznim situacijama (prihvat)
 • usluga savjetovanja i pomaganja nakon izlaska iz skrbi
 • usluga savjetovanja i pomaganja primarnih obitelji ili specijaliziranih udomiteljskih obitelji

2.Odjel boravka unutar kojeg se pružaju sljedeće vrste usluga:

 • usluga cjelodnevnog boravka kod pružatelja usluga socijalne skrbi
 • usluga poludnevnog boravka kod pružatelja usluga socijalne skrbi
 • usluga poludnevnog boravka u školi

3.Odjel smještaja unutar kojeg se pružaju sljedeće vrste usluga:

 • usluga smještaja u malim skupinama
 • usluga smještaja radi provođenja kraćih rehabilitacijskih (tretmanskih) programa (muška resocijalizacija)
 • organizirano stanovanje uz sveobuhvatnu podršku

Pored navedenih usluga, na Odjelima se, ovisno o vrsti mjere, provodi i izvršenje sudskih odgojnih mjera izrečenih maloljetnicima i mlađim punoljetnim osobama (posebna obveza-uključivanje u pojedinačni ili skupni psihosocijalni rad u savjetovalištu za mlade, upućivanje u disciplinski centar, pojačana briga i nadzor uz dnevni boravak u odgojnoj ustanovi, upućivanje u odgojnu ustanovu).