Povijesni pregled

Počeci rada Centra za pružanje usluga u zajednici Rijeka, datiraju od 15. rujna 1952. kada je Rješenjem Narodnog odbora grada Rijeke, osnovano Prihvatilište za maloljetnike, s ciljem da rješava problem odgojne zapuštenosti i kriminaliteta kod maloljetnika.

Sedam godina kasnije, 23. rujna 1959., Rješenjem Narodnog odbora kotara Grada Rijeke, osnovao je Prihvatilište za maloljetnice.

Rješenje o spajanju oba prihvatilišta u jednu samostalnu ustanovu koja skrbi o neprilagođenoj djeci i omladini pod nazivom   Prihvatilište i savjetovalište za djecu i omladinu, donijela je Skupština općine Rijeka – Centar za socijalni rad 23. prosinca 1964.g. Prihvatilište je imalo sjedište u ulici Narodnog ustanka br.47 i 49.

Dana 12. rujna 1972., Skupština općine Rijeka na 26. sjednici Socijalno-zdravstvenog vijeća, donijela je zaključak da se dotadašnji naziv Prihvatilišta, radi proširenja djelatnosti, promijeni u Centar za odgoj djece i omladine Rijeka. Tada je izgrađena zgrada u ulici Franje Čandeka 2, Rijeka s dva obiteljska doma.

Upisni podaci mijenjaju se 31. ožujka 1980. tako da ustanova nastavlja rad pod nazivom Centar za odgoj Rijeka, a dana 26. listopada 2001. slijedi izmjena naziva ustanove u Dom za odgoj djece i mladeži Rijeka.

Posljednja izmjena uslijedila je 11. listopada 2023. kada se naziv ustanove mijenja u Centar za pružanje usluga u zajednici Rijeka.

Naziv, sjedište i djelatnost

Centar za pružanje usluga u zajednici Rijeka (dalje: Centar) ima status javne ustanove socijalne skrbi. Osnivačka prava nad Centrom ima Republika Hrvatska, a prava i dužnosti osnivača obavlja Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike.

Sjedište Centra je u Rijeci, na adresi Vukovarska ulica broj 49.

voju djelatnost, odnosno razne oblike socijalnih usluga,  Centar za pružanje usluga u zajednici Rijeka obavlja na više lokacija na riječkom području.

Pored navedenog, obzirom da se u radu Centra poseban naglasak stavlja na provođenje izvaninstitucijskih socijalnih usluga, odnosno rad s djecom koja su u riziku za razvoj problema u ponašanju, jednu od socijalnih usluga, provodimo u prostorima pet osnovnih škola.

Centar trenutačno pruža slijedeće vrste socijalnih usluga:

 1. Savjetovanje,
 2. Psihosocijalno savjetovanje,
 3. Socijalno mentorstvo,
 4. Psihosocijalna podrška,
 5. Boravak,
 6. Organizirano stanovanje,
 7. Smještaj

Centar obavlja i druge poslove koji se odnose na:

 1. Podršku korisnicima i pružateljima izvaninstitucijskih oblika smještaja,
 2. Osiguranje provođenja mjere intenzivne stručne pomoći i nadzora nad ostvarivanjem skrbi o djetetu prema zakonu kojim se uređuju obiteljski odnosi,
 3. Osiguranje provođenja odluke o ostvarivanju osobnih odnosa s djetetom pod nadzorom
 4. Izvršavanje odgojnih mjera prema propisima kojim se uređuje kaznenopravna zaštita djece,
 5. Stručnu pomoć i potporu udomiteljima i korisnicima i provođenje edukacije udomitelja,
 6. Predlaganje i poticanje aktivnosti u području socijalne skrbi na lokalnoj razini,
 7. Procjenjivanje potreba korisnika i sudjelovanje u donošenju socijalnog plana za područje Primorsko-goranske županije,
 8. Poticanje i razvijanje volonterskog rada,
 9. Obavljanje drugih poslova na temelju zakona i Statuta Centra.

Centar obavlja i poslove izvršenja odgojnih mjera:

 1. odgojne mjere posebne obveze – uključivanje u pojedinačni ili skupni psihosocijalni tretman u  savjetovalištu za mlade,
 2. odgojne mjere posebne obveze – uključivanje u pojedinačni ili skupni rad u savjetovalištu za mlade,
 3. odgojne mjere upućivanje u disciplinski centar,
 4. odgojne mjere pojačana briga i nadzor uz dnevni boravak u odgojnoj ustanovi,
 5. odgojne mjere upućivanje u odgojnu ustanovu.

Centar izvršava i privremenu mjeru prema maloljetnim počiniteljima kaznenog djela koji su upućeni na privremeni smještaj u ustanovu, do pravomoćnog okončanja  postupka pred sudom.

Centar obavlja i druge djelatnosti koje služe osnovnoj djelatnosti.

Smještaj u ustanovi

Zakonodavna uporišta za smještaj djece i mladih u našu ustanovu (ovisno o vrsti usluge i vremenskom trajanju smještaja) temeljena su na odredbama:

 1. Zakona o socijalnoj skrbi
 2. Obiteljskog zakona
 3. Zakona o ustanovama
 4. Zakona o sudovima za mladež
 5. Prekršajnog zakona
 6. Zakona o izvršenju sankcija izrečenim maloljetnicima za kaznena djela i prekršaje

Smještaj djece i mladih u Centru realizira se temeljem rješenja nadležnog Područnog ureda Zavoda za socijalni rad ili pak rješenja Općinskog, Županijskog i Prekršajnog suda.


Usluge koje pruža Centar obuhvaćaju slijedeće aktivnosti:

 • smještaj i prehrana
 • stalna briga i nadzor
 • briga o zdravlju i njega
 • stručna pomoć kroz odgojne sadržaje i rad usmjeren na razvijanje osjećaja odgovornosti i radnih navika
 • socijalna i psihosocijalna podrška
 • neposredna stručna pomoć u učenju
 • provođenje programa slobodnih i radno okupacijskih aktivnosti
 • organiziranje provođenja slobodnog vremena
 • razvijanje higijenskih, radnih i kulturnih navika
 • razvijanje pozitivnih interesa i kreativnosti
 • savjetodavni rad

Stručni rad, kao i cjelokupnu skrb o korisnicima provode socijalni radnici, socijalni pedagozi, psiholozi, pedagozi te drugi djelatnici sa završenim sveučilišnim obrazovanjem sukladno propisima.

Unutarnji ustroj ustanove

Različite vrste socijalnih usluga organiziraju se i provode u slijedećim ustrojstvenim jedinicama Centra:

1. Odjel dijagnostike, savjetovanja i prihvata,

2. Odjel boravka,

3. Odjel smještaja