Poludnevni boravak u Domu

Poludnevni boravak u Domu  (usluga poludnevnog boravka kod pružatelja usluga socijalne skrbi) namijenjen je djeci i mlađim punoljetnim osobama koja su u riziku za razvoj problema u ponašanju ili pak već manifestiraju blaže oblike odstupanja na planu ponašanja. U okviru ove usluge, korisnicima osnovnoškolske i srednjoškolske dobi, osigurava se prehrana, briga o zdravlju, socijalno-pedagoška podrška, stručna pomoć kroz odgojne sadržaje, svakodnevna pomoć u učenju te općenito stručna pomoć na obrazovnom planu, vođenje brige o školskim i izvanškolskim aktivnostima, razvijanje kulturnih, higijenskih i radnih navika, organiziranje provođenja slobodnih aktivnosti, savjetodavni rad sa roditeljima ili skrbnicima.