OBAVIJEST

Objavljeno 19.6.2024.g.

Povjerenstvo za prijam u radni odnos u Centru za pružanje usluga u zajednici Rijeka objavljuje sljedeću

O B A V I J E S T

o vremenu i mjestu održavanja pisane provjere i intervjua

 

Pisano testiranje i intervju provode se u cilju prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja za radno mjesto Stručni radnik u sustavu socijalne zaštite 2 (m/ž) – 1 izvršitelj (m/ž) na neodređeno i puno radno vrijeme koji je objavljen dana 12. lipnja 2024. godine u Narodnim novinama (br. 70/2024), na oglasnoj ploči i web-stranici Centra za pružanje usluga u zajednici Rijeka i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Pisanoj provjeri mogu pristupiti samo kandidati/kinje koji/e ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja. Kandidati/kinje koji/e ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja bit će pozvani/e na pisano testiranje putem telefona ili e-maila.

Pisana provjera će se održati u petak,  28. lipnja 2024. godine s početkom u 09:00 sati na adresi Vukovarska 49, Rijeka.

Pisano testiranje traje 45 minuta, a istoga dana nakon objave rezultata testa, bit će obavljen intervju s kandidatima/kinjama koji/e su ostvarili najmanje 50% od ukupnog broja bodova.

Postupak testiranja i intervjua provodi Povjerenstvo za prijam u radni odnos.

Za kandidata/kinju koji/a ne pristupi pisanom testiranju i/ili intervjuu, smatrat će se da je povukao/la prijavu na predmetni natječaj.

NAPOMENA: Kandidati/kinje koji/e pristupe testiranju dužni/e su sa sobom donijeti identifikacijsku ispravu, a ukoliko se ne bude mogao utvrditi njihov identitet neće moći pristupiti testiranju.

Povjerenstvo za prijam u radni odnos

U Rijeci, 19. lipnja 2024. godine

NATJEČAJ

Objavljeno 12.6.2024.g.

Na temelju suglasnosti Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike (KLASA: 100-01/24-02/373, URBROJ: 524-08-01-02/3-24-2) ravnateljica Centra za pružanje usluga u zajednici Rijeka, raspisuje

N A T J E Č A J

za zasnivanje radnog odnosa

 

 

 1. Stručni radnik u sustavu socijalne zaštite 2 (m/ž):

– 1 izvršitelj (m/ž) na neodređeno i puno radno vrijeme – 40 sati tjedno

Uvjeti:

– završen specijalistički diplomski stručni studij ili preddiplomski i/ili diplomski stručni studij ili preddiplomski i/ili diplomski sveučilišni studij odnosno integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalnog rada, socijalne politike, psihologije, socijalne pedagogije, edukacijske rehabilitacije, logopedije, sociologije, filozofije, kineziologije, pedagogije, politologije, fonetike, teologije, ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, radne terapije ili završen studij odgovarajuće vrste za rad na radnom mjestu učitelja ili nastavnika u Republici Hrvatskoj ili mu je

(a) za regulirane profesije – priznata inozemna stručna kvalifikacija za obavljanje regulirane profesije u skladu s propisima kojima se regulira djelatnost i odobrenje za rad nadležne komore,

(b) za neregulirane profesije – priznata inozemna obrazovna kvalifikacija u skladu s propisima kojima se uređuju način i postupci vrednovanja inozemnih obrazovnih kvalifikacija,

– položen stručni ispit,

– najmanje godinu dana radnog iskustva na poslovima u struci,

– nepostojanje zapreke iz članka 261. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine broj 18/22, 46/22, 119/22, 71/23, 156/23),

– odobrenje nadležne komore za samostalan rad (samo za regulirane profesije: psiholog, socijalni radnik, socijalni pedagog),

– poznavanje rada na računalu.

Na temelju odredbe članka 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (Narodne novine broj 82/08 i 69/17), na oglašeno radno mjesto mogu se javiti osobe obaju spolova.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

 • životopis,
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik osobne iskaznice, putovnice ili

domovnice),

 • dokaz o ispunjavanju uvjeta stupnja obrazovanja (stručne spreme) i struke određenih ovim natječajem (preslik diplome),
 • dokaz o položenom stručnom ispitu,
 • dokaz o ukupnom radnom iskustvu ne starije od 30 dana od dana objave natječaja (preslik potvrde ili elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),
 • dokaz o radnom iskustvu ostvarenom na poslovima odgovarajuće stručne spreme i struke (preslik potvrde poslodavca iz koje je vidljivo na kojim je poslovima kandidat radio, preslik rješenja o rasporedu, preslik ugovora o radu i dr.),
 • uvjerenje da kandidat/kinja nije pravomoćno osuđen/a i da protiv kandidata/kinje nije pokrenut kazneni postupak (ne starije od 30 dana od dana objave natječaja),
 • uvjerenje/potvrda/rješenje nadležne komore za samostalni rad.

Navedene isprave odnosno prilozi dostavljaju se u neovjerenoj preslici i neće se vraćati. Prije sklapanja ugovora o radu, odabrani kandidat će sve navedene priloge odnosno isprave dostaviti u izvorniku ili u preslici ovjerenoj od strane javnog bilježnika.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, odluku, rješenje i dr.), te dokaz da je nezaposlen (uvjerenje ili evidencijski list Hrvatskog zavoda za zapošljavanje).

Kandidati koji se u prijavi pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihove obitelji (Narodne novine broj 121/2017, 98/2019 i 84/2021), uz prijavu na natječaj dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihove obitelji, a koji su objavljeni na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-u-drzavnoj-sluzbi/843

Kandidati koji se u prijavi pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20), uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom (https://www.zakon.hr/z/493/Zakon-o-profesionalnoj-rehabilitaciji-i-zapo%C5%A1ljavanju-osoba-s-invaliditetom).

Kandidati koji se u prijavi pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima Domovinskog rata (Narodne novine broj 84/21), uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze utvrđene u članku 49. navedenog Zakona https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-u-drzavnoj-sluzbi/843

Kandidat koji je pravodobno dostavio potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjava uvjete natječaja dužan je pristupiti procjeni odnosno testiranju i intervjuu prema odredbama Pravilnika o provjeri znanja i sposobnosti za prijam u radni odnos. Provjera znanja i sposobnosti kandidata provodi se putem pisanog testiranja i putem intervjua. Na intervju se pozivaju samo oni kandidati koji su na pisanoj provjeri ostvarili najmanje 50% bodova od ukupnog broja bodova.

Pravni izvori za pripremu kandidata za testiranje:

 1. Zakon o socijalnoj skrbi (NN 18/22, 46/22, 119/22, 71/23, 156/23),
 2. Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19, 151/22),
 3. Pravilnik o mjerilima za pružanje socijalnih usluga (NN 110/2022) i Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o mjerilima za pružanje socijalnih usluga (NN 58/2024).

O vremenu i mjestu održavanja pisane provjere i intervjua kandidati će biti obaviješteni putem web stranice ustanove https://dzo-rijeka.hr/ i oglasne ploče ustanove, najkasnije pet dana prije održavanja provjere. Smatra se da je kandidat koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti povukao prijavu na natječaj.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se u roku od 8 dana od objave natječaja na adresu: Centar za pružanje usluga u zajednici Rijeka, Vukovarska 49, 51000 Rijeka, s naznakom: »Za natječaj«.

Kandidat prijavom na natječaj daje privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka sukladno važećim propisima o zaštiti osobnih podataka.

Nepotpune i/ili nepravovremene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 60 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

Izrazi koji se koriste u ovom natječaju za osobe u muškom rodu su neutralni i odnose se i na muške i na ženske osobe.