NATJEČAJ

Objavljeno 13.10.2023.g.

Na temelju suglasnosti Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike (KLASA: 100-01/23-02/414, URBROJ: 524-08-01-02/5-23-2) ravnateljica Doma za odgoj djece i mladeži Rijeka, raspisuje

N A T J E Č A J

za zasnivanje radnog odnosa na sljedeća radna mjesta:

 

 1. Stručni radnik I. vrste (socijalni radnik/psiholog/socijalni pedagog/edukacijski rehabilitator) – voditelj mjere intenzivne stručne pomoći i nadzora nad ostvarivanjem skrbi o djetetu (intenzivni nadzor) (m/ž)

– 4 izvršitelja na neodređeno i puno radno vrijeme – 40 sati tjedno, uz probni rad od šest mjeseci, rad u 2 smjene

 1. Obiteljski suradnik (m/ž):

– 1 izvršitelj na neodređeno i puno radno vrijeme – 40 sati tjedno, uz probni rad od tri mjeseca, rad u 2 smjene

Uvjeti za prijam u radni odnos za radno mjesto pod točkom 1. (stručni radnik I. vrste – socijalni radnik/psiholog/socijalni pedagog/edukacijski rehabilitator – voditelj mjere intenzivne stručne pomoći i nadzora nad ostvarivanjem skrbi o djetetu – m/ž):

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij, odnosno integrirani preddiplomski ili diplomski sveučilišni studij socijalnog rada, psihologije, socijalne pedagogije ili edukacijske rehabilitacije ili preddiplomski sveučilišni studij socijalnog rada i diplomski sveučilišni studij socijalne politike u Republici Hrvatskoj ili mu je priznata inozemna stručna kvalifikacija za obavljanje regulirane profesije u skladu s propisima kojima se regulira djelatnost socijalnog rada, psihologije, socijalne pedagogije ili edukacijske rehabilitacije i odobrenje za rad nadležne komore,
 • položen stručni ispit,

– nepostojanje zapreke iz članka 261. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj 18/22, 46/22,

119/22, 71/23),

 • vozačka dozvola B kategorije – aktivan vozač.

Po primitku u radni odnos, stručni radnik je obavezan sudjelovati i završiti dodatni standardizirani program stručnog usavršavanja za voditelja mjere intenzivne stručne pomoći i nadzora nad ostvarivanjem skrbi o djetetu  prije početka rada s obiteljima te će navedeni program stručnog usavršavanja biti osiguran od strane poslodavca.

Opis poslova: provođenje mjere za zaštitu osobnih prava i dobrobiti djeteta temeljem Obiteljskog zakona pružanjem intenzivne stručne pomoći roditeljima,  kada je utvrđeno da je djetetom razvoj ugrožen, a roditelji su spremni i sposobni promijeniti svoje ponašanje kako bi se spriječilo izdvajanje djeteta iz obitelji. Mjera se provodi u obitelji kroz  najmanje dva susreta voditelja mjere i roditelja tjedno, a po potrebi i češće, prilikom čega se pruža pojačana pomoć, vodstvo i modeliranje odgovarajućih ponašanja roditelja, sukladno programu rada provođenja mjere intenzivne stručne pomoći i nadzora.

Uvjeti za prijam u radni odnos za radno mjesto pod točkom 2. (obiteljski suradnik – m/ž):

– završeno srednjoškolsko obrazovanje,

– nepostojanje zapreke iz članka 261. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj 18/22, 46/22,

119/22, 71/23),

– vozačka dozvola B kategorije – aktivan vozač.

Po primitku u radni odnos, radniku će biti osigurana izobrazba za rad obiteljskog suradnika prije početka rada.

Opis poslova: rad s obiteljima u njihovom vlastitom domu i provođenje aktivnosti usmjeravanja i izravne podrške roditeljima radi usvajanja znanja i vještina vezano uz: stanovanje i vođenje kućanstva, usvajanje radnih navika u održavanju domaćinstva, planiranje samostalne prehrane (priprema jelovnika, nabavka namirnica, pripremanje obroka, higijena namirnica i posuđa), pravilno korištenje i održavanje kućanskih aparata, raspolaganje novcem i planiranje kućnog budžeta (prihodi, rashodi, prioriteti, štednja), osobnu higijenu i higijenske navike, praktičnu pomoć i podršku pri ostvarivanju prava na naknade i usluge u različitim sustavima, brigu o sebi i zdravlju, brigu o dobrobiti i zdravlju djece, organizaciju slobodnog vremena i druge praktične vještine.

Na temelju odredbe članka 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (Narodne novine broj 82/08 i 69/17), na oglašeno radno mjesto mogu se javiti osobe obaju spolova. Izrazi koji se koriste u ovom natječaju za osobe u muškom rodu su neutralni i odnose se i na muške i na ženske osobe.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

 • životopis,
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik osobne iskaznice, putovnice ili domovnice),
 • dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome, potvrde ili uvjerenja ZA RADNO MJESTO POD TOČKOM 1., odnosno svjedodžbe ZA RADNO MJESTO POD TOČKOM 2.). Kandidati koji su stručnu spremu stekli u inozemstvu trebaju priložiti i rješenje o nostrifikaciji, odnosno priznavanju inozemne kvalifikacije iz kojeg je vidljivo koji je to stupanj obrazovanja i razina obrazovanja i s kojim je stupnjem odnosno razinom obrazovanja to u Republici Hrvatskoj izjednačeno (SAMO ZA RADNO MJESTO POD BROJEM 1.),
 • dokaz o položenom stručnom ispitu (SAMO ZA RADNO MJESTO POD BROJEM 1.),
 • dokaz o ukupnom radnom iskustvu ne starije od 30 dana od dana objave natječaja (preslik potvrde ili elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),
 • uvjerenje da kandidat/kinja nije pravomoćno osuđen/a i da protiv kandidata/kinje nije pokrenut kazneni postupak (ne starije od 30 dana od dana objave natječaja),
 • odobrenje za rad nadležne komore – za regulirane profesije (SAMO ZA RADNO MJESTO POD BROJEM 1.),
 • preslika vozačke dozvole.

Navedene isprave odnosno prilozi dostavljaju se u neovjerenoj preslici i neće se vraćati. Prije sklapanja ugovora o radu, odabrani kandidat će sve navedene priloge odnosno isprave dostaviti u izvorniku ili u preslici ovjerenoj od strane javnog bilježnika.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, odluku, rješenje i dr.), te dokaz da je nezaposlen (uvjerenje ili evidencijski list Hrvatskog zavoda za zapošljavanje).

Kandidati koji se u prijavi pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihove obitelji (Narodne novine broj 121/2017, 98/2019 i 84/2021), uz prijavu na natječaj dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihove obitelji, a koji su objavljeni na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-u-drzavnoj-sluzbi/843

Kandidati koji se u prijavi pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20), uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom (https://www.zakon.hr/z/493/Zakon-o-profesionalnoj-rehabilitaciji-i-zapo%C5%A1ljavanju-osoba-s-invaliditetom).

Kandidati koji se u prijavi pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima Domovinskog rata (Narodne novine broj 84/21), uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze utvrđene u članku 49. navedenog Zakona https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-u-drzavnoj-sluzbi/843

Kandidat koji je pravodobno dostavio potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjava uvjete natječaja dužan je pristupiti procjeni odnosno testiranju i intervjuu prema odredbama Pravilnika o provjeri znanja i sposobnosti za prijam u radni odnos u Domu za odgoj djece i mladeži Rijeka. Provjera znanja i sposobnosti kandidata provodi se putem pisanog testiranja i putem intervjua. Na intervju se pozivaju samo oni kandidati koji su na pisanoj provjeri ostvarili najmanje 50% bodova od ukupnog broja bodova.

Pravni izvori za pripremu kandidata za testiranje:

 1. Zakon o socijalnoj skrbi (NN 18/22, 46/22, 119/22, 71/23),
 2. Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19, 151/22),
 3. Pravilnik o mjerilima za pružanje socijalnih usluga (NN 110/2022).

O vremenu i mjestu održavanja pisane provjere i intervjua kandidati će biti obaviješteni putem web stranice ustanove https://dzo-rijeka.hr/ i oglasne ploče ustanove, najkasnije pet dana prije održavanja provjere. Smatra se da je kandidat koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti povukao prijavu na natječaj.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se u roku od 15 dana od objave natječaja na adresu: Dom za odgoj djece i mladeži Rijeka, Vukovarska 49, 51000 Rijeka, s naznakom: »Za natječaj«.

Kandidat prijavom na natječaj daje privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka sukladno važećim propisima o zaštiti osobnih podataka.

Po raspisanom natječaju ne mora se izvršiti izbor, a u tom slučaju ravnateljica donosi odluku o poništenju natječaja. Protiv odluke o poništenju natječaja nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova.

Nepotpune i/ili nepravovremene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja svi kandidati će biti pismeno obaviješteni u zakonskom roku.