Zahtjev za pristup informacijama
Zahtjev za ponovnu uporabu informacija
Žalba protiv rješenja pristup informacijama
Žalba protiv rješenja ponovna uporaba informacija
Žalba zbog ne postupanja tijela javne vlasti po zahtjevu na pristup informaciji
Žalba zbog ne postupanja tijela javne vlasti po zahtjevu za ponovnu uporabu