POZIV ZA ISKAZ INTERESA
za prodaju građevinskog zemljišta

Rijeka, 21. listopada 2020. godine

OPĆI PODACI:

Zainteresirana strana koja upućuje Poziv za iskaz interesa:

Dom za odgoj djece i mladeži Rijeka
Vukovarska Ulica 49
51000 Rijeka, Hrvatska
OIB: 94000861535
E-mail: uprava@dzo-rijeka.hr

Dom za odgoj djece i mladeži Rijeka u svojstvu Korisnika provodi Projekt „Volim svoj dom“, referentne oznake KK.08.1.3.04.0031 koji se financira iz Europskog fonda za regionalni razvoj. U sklopu Projekta predviđena je kupovina neizgrađenog građevinskog zemljišta za potrebe izgradnje nove zgrade za pružanje izvaninstitucijske usluge organiziranog stanovanja. Pozivaju se zainteresirani prodavatelji da dostave pisane iskaze interesa za prodaju građevinskog zemljišta za izgradnju nove (dislocirane) zgrade Doma za odgoj djece i mladeži Rijeka.

Opis traženog zemljišta i potrebni uvjeti:

  • Neizgrađeno građevinsko zemljište
  • Lokacija: Općina Viškovo u sklopu naselja ili u blizini drugih stambenih zgrada
  • Pogodno za izgradnju građevine bruto površine do 300 m2
  • Povoljna konfiguracija terena
  • Komunalna opremljenost: asfaltirani pristupni put, blizina priključka vode, blizina priključka struje, blizina priključka plina, blizina priključka telefon
  • Blizina javnog prijevoza: do 1 km.

Iskaz interesa treba minimalno sadržavati:

  • Opće podatke o prodavatelju: ime, prezime/naziv, adresu, broj telefona i OIB fizičke osobe, odnosno puni naziv, adresu, broj telefona i OIB pravne osobe
  • Informaciju o prodajnoj cijeni zemljišta
  • Zemljišnoknjižni izvadak
  • Lokacijsku informaciju.

Pisane iskaze interesa s traženom dokumentacijom potrebno je dostaviti poštom ili osobnom dostavom na adresu: Dom za odgoj djece i mladeži Rijeka, Vukovarska Ulica 49, 51000 Rijeka, Hrvatska, ili na e-mail adresu: uprava@dzo-rijeka.hr.

Rok za podnošenje pisanog iskaza interesa je 31.10.2020. godine.