Upute za posjetitelje institucija

Klikom na sliku preuzmite PDF katalog

ORGANIZACIJA RADA SA STRANKAMA I OSTVARIVANJE KONTAKATA KORISNIKA S NJIHOVIM OBITELJIMA ZA VRIJEME TRAJANJA EPIDEMIJE BOLESTI COVID-19 UZROKOVANE VIRUSOM SARS-CoV-2

Sukladno naputku Ministarstva zdravstva o postupanju u ustanovama socijalne skrbi (KLASA: 813-07/20-01/01, URBROJ: 534-01/15-20-05 od 27.2.2020. godine) kojom se zabranjuju posjeti u ustanovama u sustavu socijalne skrbi,

Preporuci u svrhu sprečavanja epidemije bolesti uzrokovane COVID-19 od strane Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku (KLASA:550-01/20-02/41, URBROJ: 519-04-3-2/1-20-1, od 13.3.2020. godine) kojom se preporučuje prijem stranaka obavljati putem elektroničkih medija, te čl. VI. Odluke Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku o organizaciji rada centara za socijalnu skrb i pružatelja usluga socijalne skrbi za vrijeme trajanja epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2 (KLASA:011-02/20-01/12, URBROJ: 519-02-1/1-20-1 od 19.3.2020. godine)

Dom za odgoj djece i mladeži Rijeka realizirat će rad sa strankama elektroničkim i telefonskim putem na sljedeće kontakte:

e-mail adresa: uprava@dzo-rijeka.hr

telefon: 051 671 083

051 672 282

051 671 708

fax. 051 672 480

Sukladno Preporuci Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku (KLASA:550-01/20-02/41, URBROJ: 519-04-3-2/1-20-6 od 20.3.2020. godine) obitelji mogu kontaktirati korisnike putem elektroničkih medija i/ili telekomunikacijskih sredstava (telefon, Skype, WhatsApp, Viber i sl.) na njihove osobne mobitele i na gore navedene kontakte ustanove.