NATJEČAJ

Objavljeno 01.09.2023.g.

Dom za odgoj djece i mladeži Rijeka, raspisuje

N A T J E Č A J

za zasnivanje radnog odnosa

 

  1. Odgajatelj (m/ž):

– 1 izvršitelj na određeno i puno radno vrijeme – 40 sati tjedno

Stručni uvjeti:

– završen specijalistički diplomski stručni studij ili preddiplomski i/ili diplomski stručni studij ili preddiplomski i/ili diplomski sveučilišni studij odnosno integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalnog rada, socijalne politike, psihologije, socijalne pedagogije, edukacijske rehabilitacije, logopedije, sociologije, filozofije, kineziologije, pedagogije, politologije, fonetike, teologije, ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, radne terapije ili završen studij odgovarajuće vrste za rad na radnom mjestu učitelja ili nastavnika u Republici Hrvatskoj ili mu je

(a) za regulirane profesije – priznata inozemna stručna kvalifikacija za obavljanje regulirane profesije u skladu s propisima kojima se regulira djelatnost i odobrenje za rad nadležne komore,

(b) za neregulirane profesije – priznata inozemna obrazovna kvalifikacija u skladu s propisima kojima se uređuju način i postupci vrednovanja inozemnih obrazovnih kvalifikacija,

– položen stručni ispit,

– najmanje godinu dana radnog iskustva na poslovima u struci,

– nepostojanje zapreke iz članka 261. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine broj 18/22, 46/22, 119/22, 71/23),

– odobrenje nadležne komore za samostalan rad (samo za regulirane profesije: psiholog, socijalni radnik, socijalni pedagog),

– poznavanje rada na računalu.

Na temelju odredbe članka 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (Narodne novine broj 82/08 i 69/17), na oglašeno radno mjesto mogu se javiti osobe obaju spolova.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

  • životopis,
  • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik osobne iskaznice, putovnice ili

domovnice),

  • dokaz o ispunjavanju uvjeta stupnja obrazovanja (stručne spreme) i struke određenih ovim natječajem (preslik diplome),
  • dokaz o položenom stručnom ispitu,
  • dokaz o ukupnom radnom iskustvu ne starije od 30 dana od dana objave natječaja (preslik potvrde ili elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),
  • dokaz o radnom iskustvu ostvarenom na poslovima odgovarajuće stručne spreme i struke (preslik potvrde poslodavca iz koje je vidljivo na kojim je poslovima kandidat radio, preslik rješenja o rasporedu, preslik ugovora o radu i dr.),
  • uvjerenje da kandidat/kinja nije pravomoćno osuđen/a i da protiv kandidata/kinje nije pokrenut kazneni postupak (ne starije od 30 dana od dana objave natječaja),
  • uvjerenje/potvrda/rješenje nadležne komore za samostalni rad (samo za regulirane profesije).

Na temelju odredbe članka 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (Narodne novine broj 82/08 i 69/17), na oglašeno radno mjesto mogu se javiti osobe obaju spolova.

Navedene isprave odnosno prilozi dostavljaju se u neovjerenoj preslici i neće se vraćati. Prije sklapanja ugovora o radu, odabrani kandidat će sve navedene priloge odnosno isprave dostaviti u izvorniku ili u preslici ovjerenoj od strane javnog bilježnika.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, odluku, rješenje i dr.), te dokaz da je nezaposlen (uvjerenje ili evidencijski list Hrvatskog zavoda za zapošljavanje).

Kandidati koji se u prijavi pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihove obitelji (Narodne novine broj 121/2017, 98/2019 i 84/2021), uz prijavu na natječaj dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihove obitelji, a koji su objavljeni na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-u-drzavnoj-sluzbi/843

Kandidati koji se u prijavi pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20), uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom (https://www.zakon.hr/z/493/Zakon-o-profesionalnoj-rehabilitaciji-i-zapo%C5%A1ljavanju-osoba-s-invaliditetom).

Kandidati koji se u prijavi pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima Domovinskog rata (Narodne novine broj 84/21), uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze utvrđene u članku 49. navedenog Zakona https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-u-drzavnoj-sluzbi/843

Kandidat/kinja koji/a je pravodobno dostavio/la potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjava uvjete natječaja dužan/a je pristupiti intervjuu.

O vremenu i mjestu održavanja intervjua kandidati/kinje će biti obaviješteni putem web stranice ustanove https://dzo-rijeka.hr/ i oglasne ploče ustanove, najkasnije pet dana prije održavanja intervjua.

Smatra se da je kandidat koji nije pristupio intervjuu povukao prijavu na natječaj.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se u roku od 8 dana od objave natječaja na adresu: Dom za odgoj djece i mladeži Rijeka, Vukovarska 49, 51000 Rijeka, s naznakom: »Za natječaj«.

Kandidat/kinja prijavom na natječaj daje privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka sukladno važećim propisima o zaštiti osobnih podataka.

Nepotpune i/ili nepravovremene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 60 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

Izrazi koji se koriste u ovom natječaju za osobe u muškom rodu su neutralni i odnose se i na muške i na ženske osobe.

OBAVIJEST

Objavljeno 01.09.2023.g.

Povjerenstvo za prijam u radni odnos u Domu za odgoj djece i mladeži Rijeka objavljuje sljedeću

O B A V I J E S T

o vremenu i mjestu održavanja intervjua

 

Intervju će se provesti s kandidatima/kinjama koji/e ispunjavaju formalne uvjete natječaja za radno mjesto financijsko-računovodstveni referent – materijalni knjigovođa (m/ž) – 1 izvrštelj (m/ž) na određeno i puno radno vrijeme, koji je objavljen dana 23. kolovoza 2023. godine na oglasnoj ploči i web-stranici Doma za odgoj djece i mladeži Rijeka i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Intervjuu mogu pristupiti samo kandidati/kinje koji/e ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja. Kandidati/kinje koji/e ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja bit će pozvani/e na intervju putem telefona ili e-maila.

Intervju će se održati u utorak, 12. rujna 2022. godine s početkom u 9:00 sati na adresi Vukovarska 49, Rijeka (1. kat).

Intervju provodi Povjerenstvo za prijam u radni odnos.

Za kandidata/kinju koji/a ne pristupi intervjuu, smatrat će se da je povukao/la prijavu na predmetni natječaj.

NAPOMENA: Kandidati/kinje koji/e pristupe intervjuu dužni/e su sa sobom donijeti identifikacijsku ispravu, a ukoliko se ne bude mogao utvrditi njihov identitet neće moći pristupiti intervjuu.

Povjerenstvo za prijam u radni odnos

U Rijeci, 23. kolovoza 2023. godine

Na temelju Odluke (KLASA: 551-01/20-01/4; URBROJ: 2170/01-62-04-01/01-23-217), Dom
za odgoj djece i mladeži Rijeka, objavljuje

PONIŠTENJE NATJEČAJA

za izbor na radno mjesto odgajatelj (m/ž) – 1 izvršitelj na određeno i puno radno vrijeme,
objavljen 1. rujna 2023. godine na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Doma za odgoj djece
i mladeži Rijeka te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.