NATJEČAJ

Objavljeno 11.10.2023.g.

Na temelju suglasnosti Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike (KLASA:
100-01/23-02/415, URBROJ: 524-08-01-02/5-23-2) ravnateljica Doma za odgoj djece i mladeži
Rijeka, raspisuje

N A T J E Č A J
za zasnivanje radnog odnosa

1. Socijalni radnik (m/ž)
1 izvršitelj na neodređeno i puno radno vrijeme – 40 sati tjedno
Uvjeti:
– završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalnog rada ili preddiplomski sveučilišni
studij socijalnog rada i diplomski sveučilišni studij socijalne politike ili integrirani preddiplomski i
diplomski sveučilišni studij socijalnog rada u Republici Hrvatskoj ili priznata inozemna stručna
kvalifikacija za obavljanje regulirane profesije – socijalni radnik u skladu s propisima kojima se
regulira djelatnost socijalnog rada,
– odobrenje za rad nadležne komore,
– položen stručni ispit,
– najmanje godinu dana radnog iskustva na poslovima u struci,
– nepostojanje zapreke iz članka 261. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine broj 18/22, 46/22,
119/22, 71/23),
– poznavanje rada na računalu.
Na temelju odredbe članka 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (Narodne novine broj 82/08 i 69/17),
na oglašeno radno mjesto mogu se javiti osobe obaju spolova.
Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj potrebno je priložiti:
– životopis,
– dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik osobne iskaznice, putovnice ili
domovnice),
– dokaz o ispunjavanju uvjeta stupnja obrazovanja (stručne spreme) i struke određenih ovim
natječajem (preslik diplome),
– dokaz o položenom stručnom ispitu,
– dokaz o ukupnom radnom iskustvu ne starije od 30 dana od dana objave natječaja (preslik
potvrde ili elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog
zavoda za mirovinsko osiguranje),
– dokaz o radnom iskustvu ostvarenom na poslovima odgovarajuće stručne spreme i struke
(preslik potvrde poslodavca iz koje je vidljivo na kojim je poslovima kandidat radio, preslik
rješenja o rasporedu, preslik ugovora o radu i dr.),
– uvjerenje da kandidat/kinja nije pravomoćno osuđen/a i da protiv kandidata/kinje nije
pokrenut kazneni postupak (ne starije od 30 dana od dana objave natječaja),
– uvjerenje/potvrda/rješenje nadležne komore za samostalni rad.
Navedene isprave odnosno prilozi dostavljaju se u neovjerenoj preslici i neće se vraćati. Prije
sklapanja ugovora o radu, odabrani kandidat će sve navedene priloge odnosno isprave dostaviti u
izvorniku ili u preslici ovjerenoj od strane javnog bilježnika.
Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan se u
prijavi na natječaj pozvati na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim
uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za
ostvarivanje toga prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih
uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo
spomenuto pravo, dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg
poslodavca (ugovor, odluku, rješenje i dr.), te dokaz da je nezaposlen (uvjerenje ili evidencijski list
Hrvatskog zavoda za zapošljavanje).
Kandidati koji se u prijavi pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102.
Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihove obitelji (Narodne novine

broj 121/2017, 98/2019 i 84/2021), uz prijavu na natječaj dužni su osim dokaza o ispunjavanju
traženih uvjeta priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima
iz Domovinskog rata i članovima njihove obitelji, a koji su objavljeni na web-stranici Ministarstva
hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-u-drzavnoj-sluzbi/843
Kandidati koji se u prijavi pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 9.
Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj
157/13, 152/14, 39/18 i 32/20), uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih
uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom
(https://www.zakon.hr/z/493/Zakon-o-profesionalnoj-rehabilitaciji-i-zapo%C5%A1ljavanju-osoba-s-
invaliditetom).
Kandidati koji se u prijavi pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 48.
Zakona o civilnim stradalnicima Domovinskog rata (Narodne novine broj 84/21), uz prijavu na
natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze utvrđene u članku 49.
navedenog Zakona https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-u-drzavnoj-sluzbi/843
Kandidat koji je pravodobno dostavio potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i
ispunjava uvjete natječaja dužan je pristupiti procjeni odnosno testiranju i intervjuu prema odredbama
Pravilnika o provjeri znanja i sposobnosti za prijam u radni odnos u Domu za odgoj djece i mladeži
Rijeka. Provjera znanja i sposobnosti kandidata provodi se putem pisanog testiranja i putem intervjua.
Na intervju se pozivaju samo oni kandidati koji su na pisanoj provjeri ostvarili najmanje 50% bodova
od ukupnog broja bodova.
Pravni izvori za pripremu kandidata za testiranje:
1. Zakon o socijalnoj skrbi (NN 18/22, 46/22, 119/22, 71/23),
2. Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19, 151/22),
3. Pravilnik o mjerilima za pružanje socijalnih usluga (NN 110/2022).
O vremenu i mjestu održavanja pisane provjere i intervjua kandidati će biti obaviješteni putem web
stranice ustanove https://dzo-rijeka.hr/ i oglasne ploče ustanove, najkasnije pet dana prije održavanja
provjere. Smatra se da je kandidat koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti povukao
prijavu na natječaj.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se u roku od 8 dana od objave natječaja
na adresu: Dom za odgoj djece i mladeži Rijeka, Vukovarska 49, 51000 Rijeka, s naznakom: »Za
natječaj«.
Kandidat prijavom na natječaj daje privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim
dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka sukladno
važećim propisima o zaštiti osobnih podataka.
Nepotpune i/ili nepravovremene prijave neće se razmatrati.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 60 dana od dana isteka roka za
podnošenje prijava.
Izrazi koji se koriste u ovom natječaju za osobe u muškom rodu su neutralni i odnose se i na muške i
na ženske osobe.