NATJEČAJ

Objavljeno 13.7.2022.g.

KLASA: 023-01/20-01/1

URBROJ: 2170/01-62-04-01/01-22-8 od 15. lipnja 2022.

Temeljem članka 40. i čl. 41. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ broj: 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19), odredbi članka 204. i 205. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj: 18/22, 46/22), te odredbe članka 30. Statuta Doma za odgoj djece i mladeži Rijeka (KLASA: 012-04/20-02/1, URBROJ: 2170/01-62-04-01/01-21-5 od 21.04.2021.), Upravno vijeće Doma za odgoj djece i mladeži Rijeka, temeljem Odluke donesene na 8. sjednici održanoj dana 15. lipnja 2022. godine, raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ

za izbor i imenovanje ravnatelja (m/ž) Doma za odgoj djece i mladeži Rijeka

Za ravnatelja može biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

  1. završen specijalistički diplomski stručni ili diplomski sveučilišni studij odnosno integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalnog rada, socijalne politike, prava, psihologije, socijalne pedagogije, edukacijske rehabilitacije, logopedije, medicine, sociologije, filozofije, kineziologije, pedagogije, ekonomije, javne uprave, informatike ili završen studij odgovarajuće vrste za rad na radnom mjestu učitelja ili nastavnika ili završen studij iz polja likovne ili glazbene umjetnosti,
  2. najmanje pet godina radnog iskustva s propisanom kvalifikacijom,
  3. nepostojanje zapreke iz članka 261. stavka 1. Zakona o socijalnoj skrbi,
  4. hrvatsko državljanstvo.

Na temelju odredbe članka 13. Zakona o ravnopravnosti spolova, na oglašeno radno mjesto mogu se javiti osobe obaju spolova.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj kandidat je dužan priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta javnog natječaja u izvorniku ili ovjerenom presliku, i to:

  1. diplomu o stručnoj spremi,
  2. dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis o radnom stažu izdan od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje koji, između ostalog, sadržava podatke o poslodavcu, početku i prestanku osiguranja, stvarnoj i potrebnoj stručnoj spremi, radnom vremenu i trajanju staža osiguranja, e-radna knjižica),
  3. uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 30 dana),
  4. dokaz o hrvatskom državljanstvu,
  5. životopis, vlastoručno potpisan.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, odluku, rješenje i dr.), te dokaz da je nezaposlen (uvjerenje ili evidencijski list Hrvatskog zavoda za zapošljavanje).

Kandidati koji se u prijavi pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihove obitelji (Narodne novine broj 121/2017, 98/2019 i 84/2021), uz prijavu na natječaj dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihove obitelji, a koji su objavljeni na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-u-drzavnoj-sluzbi/843

Kandidati koji se u prijavi pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20), uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom ( https://www.zakon.hr/z/493/Zakon-o-profesionalnoj-rehabilitaciji-i-zapo%C5%A1ljavanju-osoba-s-invaliditetom ).

Kandidati koji se u prijavi pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima Domovinskog rata (Narodne novine broj 84/21), uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze utvrđene u članku 49. navedenog Zakona https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-u-drzavnoj-sluzbi/843

Prijave na natječaj podnose se poštom (preporučenom pošiljkom) u roku od 8 dana od objave javnog natječaja u Narodnim novinama, na adresu: Dom za odgoj djece i mladeži Rijeka, Vukovarska 49, 51000 Rijeka, s naznakom: »Natječaj za ravnatelja (m/ž) – ne otvarati«.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju. Nepravodobne i/ili nepotpune prijave na natječaj neće se razmatrati.

Upravno vijeće Doma za odgoj djece i mladeži Rijeka će kandidate čije su prijave na javni natječaj pravodobne i potpune, te ispunjavaju sve formalne uvjete iz javnog natječaja pozvati na razgovor.

Ravnatelja (m/ž) imenuje Upravno vijeće Doma za odgoj djece i mladeži Rijeka, uz prethodnu suglasnost ministra Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike. Osoba imenovana za ravnatelja (m/ž) sklapa s Domom za odgoj djece i mladeži Rijeka ugovor o radu u punom radnom vremenu na četiri godine. Ista osoba može biti ponovno imenovana za ravnatelja (m/ž).

Prijavom na natječaj kandidat daje privolu Domu za odgoj djece i mladeži Rijeka za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi povodom ovoga natječaja te dokumentaciji dostavljenoj s prijavom, u svrhu odabira kandidata te privolu za objavu informacije o izabranoj i imenovanoj osobi koja se objavljuje na internetskoj stranici Doma za odgoj djece i mladeži Rijeka (https://dzo-rijeka.hr/), a koja uključuje ime i prezime odabranog kandidata te struku. Privola za prikupljanje i obradu osobnih podataka je uvjet za prijavu na ovaj natječaj. Kandidat može u svakom trenutku bez objašnjenja odustati od dane privole i zatražiti prestanak aktivnosti obrade svojih osobnih podataka, o čemu će mu se izdati potvrda.

O rezultatu natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku sukladno članku 41. stavku 3. Zakona o ustanovama.

Izrazi koji se koriste u ovom natječaju za osobe u muškom rodu su neutralni i odnose se i na muške i na ženske osobe.