OBAVIJEST

Objavljeno: 17.9.2021.g.

Povjerenstvo za prijam u radni odnos u Domu za odgoj djece i mladeži Rijeka objavljuje sljedeću

O B A V I J E S T

o vremenu i mjestu održavanja intervjua

Intervju će se provesti s kandidatima/kinjama koji/e ispunjavaju formalne uvjete natječaja za radno mjesto spremačica (1 izvrštelj/-ica na određeno i puno radno vrijeme), koji je objavljen dana 9. rujna 2021. godine na oglasnoj ploči i web-stranici Doma za odgoj djece i mladeži Rijeka i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Intervjuu mogu pristupiti samo kandidati/kinje koji/e ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja.
Kandidati/kinje koji/e ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja bit će pozvani/e na intervju putem telefona ili e-maila.
Intervju će se održati u četvrtak, 23. rujna 2021. godine s početkom u 10:00 sati na adresi Vukovarska 49, Rijeka (1. kat).
Intervju provodi Povjerenstvo za prijam u radni odnos.
Za kandidata/kinju koji/a ne pristupi intervjuu, smatrat će se da je povukao/la prijavu na predmetni natječaj.
NAPOMENA: Kandidati/kinje koji/e pristupe intervjuu dužni/e su sa sobom donijeti identifikacijsku ispravu, a ukoliko se ne bude mogao utvrditi njihov identitet neće moći pristupiti intervjuu.

Povjerenstvo za prijam u radni odnos

U Rijeci, 17. rujna 2021. godine

NATJEČAJ

Objavljeno: 9.9.2021.g.

Na temelju članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 128/17, 47/18, 123/19 i 66/20) i članka 16. Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi (NN 61/18 i 3/19) u skladu s člankom 212. Zakona o socijalnoj skrbi (NN 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19, 64/20 i 138/20) ravnateljica Doma za odgoj djece i mladeži Rijeka, Vukovarska 49, raspisuje

N A T J E Č A J

za zasnivanje radnog odnosa

 

  1. Spremačica:

– 1 izvršitelj/ica na određeno i puno radno vrijeme – 40 sati tjedno

Uvjeti:

– završeno osnovnoškolsko obrazovanje,

– najmanje 12 mjeseci radnog iskustva na poslovima spremačice,

– nepostojanje zapreke iz članka 213. Zakona o socijalnoj skrbi (NN 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17 i 98/19).

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

  • životopis,
  • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik osobne iskaznice, putovnice ili

domovnice),

  • dokaz o ispunjavanju uvjeta stupnja obrazovanja (preslik svjedodžbe 8. razreda osnovne škole),
  • dokaz o ukupnom radnom iskustvu ne starije od 30 dana od dana objave natječaja (preslik potvrde ili elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),
  • uvjerenje da kandidat/kinja nije pravomoćno osuđen/a i da protiv kandidata/kinje nije pokrenut kazneni postupak (ne starije od 30 dana od dana objave natječaja).

Navedene isprave odnosno prilozi dostavljaju se u neovjerenoj preslici i neće se vraćati. Prije sklapanja ugovora o radu, odabrani/a kandidat/kinja će sve navedene priloge odnosno isprave dostaviti u izvorniku ili u preslici ovjerenoj od strane javnog bilježnika.

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti prilikom zapošljavanja, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje tog prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, kao i rješenje odnosno potvrdu o priznatom statusu.

Kandidat/kinja koji/a se u prijavi na natječaj poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17), uz prijavu na javni natječaj dužan/na je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji su objavljeni poveznici:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//
Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Kandidat/kinja koji/a je pravodobno dostavio/la potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjava uvjete natječaja dužan/a je pristupiti intervjuu.

O vremenu i mjestu održavanja intervjua kandidati/kinje će biti obaviješteni putem web stranice ustanove https://dzo-rijeka.hr/ i oglasne ploče ustanove, najkasnije pet dana prije održavanja intervjua.

Smatra se da je kandidat koji nije pristupio intervjuu povukao prijavu na natječaj.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se u roku od 8 dana od objave natječaja na adresu: Dom za odgoj djece i mladeži Rijeka, Vukovarska 49, 51000 Rijeka, s naznakom: »Za natječaj«.

Kandidat/kinja prijavom na natječaj daje privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka sukladno važećim propisima o zaštiti osobnih podataka.

Na natječaj se mogu javiti muške i ženske osobe u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova (Narodne novine broj 82/08 i 69/17).

Nepotpune i/ili nepravovremene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 60 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.