Dom za odgoj djece i mladeži Rijeka

imageimageimageimage


Dom za odgoj djece i mladeži Rijeka

Vukovarska 49
51000 Rijeka

Telefoni:
Upravna zgrada:
+385 (51) 671 083
+385 (51) 672 480-fax

Dijagnostika:
+385 (51) 672 344

Savjetovanje:
+385 (51) 672 344

Prihvat:
+385 (51) 678 758
+385 (51) 672 282

Mala skupina:
+385 (51) 672 485

Ženska resocijalizacija:
+385 (51) 671 708

Muška resocijalizacija:
+385 (51) 672 282

Sudske odgojne mjere:
+385 (51) 672 485

Poludnevni boravak u Domu:
+385 (51) 674 412

Poludnevni boravci u školama:

OŠ Podmurvice:
+385 (91) 672 4804

OŠ Zamet:
+385 (91) 672 4803

OŠ Srdoči:
+385 (91) 472 4806

OŠ Brajda:
+385 (91) 472 4812

OŠ Gornja Vežica:
+385 (91) 472 4813

OŠ Kozala:
+385 (91) 472 8114

OŠ Opatija:
+385 (99) 264 8018

E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Natječaji

Četvrtak, 12 Ožujak 2020 14:22

OBAVIJEST

 Povjerenstvo za prijam u radni odnos u Domu za odgoj djece i mladeži Rijeka objavljuje sljedeću

 

O B A V I J E S T
o vremenu i mjestu održavanja pisane provjere i intervjua

 

Pisano testiranje i intervju provode se u cilju prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata/kinja koji/e ispunjavaju formalne uvjete natječaja za radno mjesto odgajatelja na neodređeno puno radno vrijeme (1 izvršitelj m/ž) koji je objavljen dana 4. ožujka 2020. godine u „Narodnim novinama“ br. 24/20, na oglasnoj ploči i web-stranici Doma za odgoj djece i mladeži Rijeka i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Pisanoj provjeri mogu pristupiti samo kandidati/kinje koji/e ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja. Kandidati/kinje koji/e ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja bit će pozvani/e na pisano testiranje putem telefona ili e-maila.

Pisana provjera će se održati u petak,  20. ožujka 2020. godine s početkom u 9:00 sati na adresi Vukovarska 47, Rijeka (1. kat).

Pisano testiranje traje 45 minuta, a istoga dana nakon objave rezultata testa, bit će obavljen intervju s kandidatima/kinjama koji/e su ostvarili najmanje 50% od ukupnog broja bodova.

Postupak testiranja i intervjua provodi Povjerenstvo za prijam u radni odnos.

Za kandidata/kinju koji/a ne pristupi pisanom testiranju i/ili intervjuu, smatrat će se da je povukao/la prijavu na predmetni natječaj.

NAPOMENA: Kandidati/kinje koji/e pristupe testiranju dužni/e su sa sobom donijeti identifikacijsku ispravu, a ukoliko se ne bude mogao utvrditi njihov identitet neće moći pristupiti testiranju.

 Povjerenstvo za prijam u radni odnos

U Rijeci, 12. ožujka 2020. godine

Srijeda, 04 Ožujak 2020 08:45

NATJEČAJ

 Na temelju članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 128/17 i 47/18) i članka 16. Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi (NN 61/18 i 3/19) u skladu s člankom 212. Zakona o socijalnoj skrbi (NN 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17 i 98/19) ravnateljica Doma za odgoj djece i mladeži Rijeka, Vukovarska 49, raspisuje

 

N A T J E Č A J
za zasnivanje radnog odnosa

 

 1. Odgajatelj:

- 1 izvršitelj/ica na neodređeno i puno radno vrijeme – 40 sati tjedno

Stručni uvjeti:

- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski studij socijalne pedagogije, socijalnog rada ili psihologije,
- položen stručni ispit,
- najmanje godinu dana radnog iskustva na poslovima u struci,
- nepostojanje zapreke iz članka 213. Zakona o socijalnoj skrbi (NN 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17 i 98/19),
- poznavanje rada na računalu.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

 • životopis,
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik osobne iskaznice, putovnice ili domovnice),
 • dokaz o ispunjavanju uvjeta stupnja obrazovanja (stručne spreme) i struke određenih ovim natječajem (preslik diplome),
 • dokaz o položenom stručnom ispitu,
 • dokaz o ukupnom radnom iskustvu ne starije od 30 dana od dana objave natječaja (preslik potvrde ili elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),
 • dokaz o radnom iskustvu ostvarenom na poslovima odgovarajuće stručne spreme i struke (preslik potvrde poslodavca iz koje je vidljivo na kojim je poslovima kandidat radio, preslik rješenja o rasporedu, preslik ugovora o radu i dr.)
 • uvjerenje da kandidat/kinja nije pravomoćno osuđen/a i da protiv kandidata/kinje nije pokrenut kazneni postupak (ne starije od 30 dana od dana objave natječaja).

Navedene isprave odnosno prilozi dostavljaju se u neovjerenoj preslici i neće se vraćati. Prije sklapanja ugovora o radu, odabrani/a kandidat/kinja će sve navedene priloge odnosno isprave dostaviti u izvorniku ili u preslici ovjerenoj od strane javnog bilježnika.

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti prilikom zapošljavanja, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje tog prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, kao i rješenje odnosno potvrdu o priznatom statusu.

Kandidat/kinja koji/a se u prijavi na natječaj poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17), uz prijavu na javni natječaj dužan/na je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji su objavljeni poveznici:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20
dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Kandidat/kinja koji/a je pravodobno dostavio/la potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjava uvjete natječaja dužan/a je pristupiti procjeni odnosno testiranju prema odredbama Pravilnika o provjeri znanja i sposobnosti za prijam u radni odnos u Domu za odgoj djece i mladeži Rijeka. Provjera znanja i sposobnosti kandidata provodi se putem pisanog testiranja i putem intervjua. Na intervju se pozivaju samo oni kandidati/tkinje koji/e su na pisanoj provjeri ostvarili najmanje 50% bodova od ukupnog broja bodova.

Pravni izvori za pripremu kandidata za testiranje:

 1. Zakon o socijalnoj skrbi (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17 i 98/19),
 2. Zakon o ustanovama (Narodne novine broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19),
 3. Pravilnik o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga (Narodne novine broj 40/14 i 66/15),
 4. Pravilnik o vođenju evidencije i dokumentacije pružatelja socijalnih usluga, te načinu i rokovima za dostavu izvješća (Narodne novine broj 100/15),
 5. Pravilnik o standardima kvalitete socijalnih uslugjuia (Narodne novine broj 143/14).

O vremenu i mjestu održavanja pisane provjere i intervjua kandidati/kinje će biti obaviješteni putem web stranice ustanove https://dzo-rijeka.hr/ i oglasne ploče ustanove, najkasnije pet dana prije održavanja provjere.

Smatra se da je kandidat koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti povukao prijavu na natječaj.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se u roku od 8 dana od objave natječaja na adresu: Dom za odgoj djece i mladeži Rijeka, Vukovarska 49, 51000 Rijeka, s naznakom: »Za natječaj«.

Kandidat/kinja prijavom na natječaj daje privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka sukladno važećim propisima o zaštiti osobnih podataka.

Na natječaj se mogu javiti muške i ženske osobe u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova (Narodne novine broj 82/08 i 69/17).

Nepotpune i/ili nepravovremene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 60 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

Srijeda, 19 Veljača 2020 12:42

OBAVIJEST

 Povjerenstvo za prijam u radni odnos u Domu za odgoj djece i mladeži Rijeka objavljuje sljedeću

 

O B A V I J E S T
o vremenu i mjestu održavanja pisane provjere i intervjua

 

Pisano testiranje i intervju provode se u cilju prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata/kinja koji/e ispunjavaju formalne uvjete natječaja za radno mjesto odgajatelja (tijekom noći) na neodređeno puno radno vrijeme (1 izvršitelj m/ž) koji je objavljen dana 12. veljače 2020. godine u „Narodnim novinama“ br. 16/20, na oglasnoj ploči i web-stranici Doma za odgoj djece i mladeži Rijeka i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Pisanoj provjeri mogu pristupiti samo kandidati/kinje koji/e ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja. Kandidati/kinje koji/e ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja bit će pozvani/e na pisano testiranje putem telefona ili e-maila.

Pisana provjera će se održati u petak,  28. veljače 2020. godine s početkom u 9:00 sati na adresi Vukovarska 47, Rijeka (1. kat).

Pisano testiranje traje 45 minuta, a istoga dana nakon objave rezultata testa, bit će obavljen intervju s kandidatima/kinjama koji/e su ostvarili najmanje 50% od ukupnog broja bodova.

Postupak testiranja i intervjua provodi Povjerenstvo za prijam u radni odnos.

Za kandidata/kinju koji/a ne pristupi pisanom testiranju i/ili intervjuu, smatrat će se da je povukao/la prijavu na predmetni natječaj.

NAPOMENA: Kandidati/kinje koji/e pristupe testiranju dužni/e su sa sobom donijeti identifikacijsku ispravu, a ukoliko se ne bude mogao utvrditi njihov identitet neće moći pristupiti testiranju.

 Povjerenstvo za prijam u radni odnos     

U Rijeci, 19. veljače 2020. godine

Srijeda, 12 Veljača 2020 08:09

NATJEČAJ

natjecajJeNeaktivan

 Na temelju članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 128/17 i 47/18) i članka 16. Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi (NN 61/18 i 3/19) u skladu s člankom 212. Zakona o socijalnoj skrbi (NN 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17 i 98/19) ravnateljica Doma za odgoj djece i mladeži Rijeka, Vukovarska 49, raspisuje

 

N A T J E Č A J
za zasnivanje radnog odnosa

 

1. Odgajatelj:
- 1 izvršitelj/ica na neodređeno i puno radno vrijeme – 40 sati tjedno
- na poslovima skrbi tijekom noći

Stručni uvjeti:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski studij socijalne pedagogije, socijalnog rada ili psihologije,
- položen stručni ispit,
- najmanje godinu dana radnog iskustva na poslovima u struci,
- nepostojanje zapreke iz članka 213. Zakona o socijalnoj skrbi (NN 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17 i 98/19),
- poznavanje rada na računalu.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj potrebno je priložiti:
- životopis,
- dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik osobne iskaznice, putovnice ili domovnice),
- dokaz o ispunjavanju uvjeta stupnja obrazovanja (stručne spreme) i struke određenih ovim natječajem (preslik diplome),
- dokaz o položenom stručnom ispitu,
- dokaz o ukupnom radnom iskustvu ne starije od 30 dana od dana objave natječaja (preslik potvrde ili elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),
- dokaz o radnom iskustvu ostvarenom na poslovima odgovarajuće stručne spreme i struke (preslik potvrde poslodavca iz koje je vidljivo na kojim je poslovima kandidat radio, preslik rješenja o rasporedu, preslik ugovora o radu i dr.)
- uvjerenje da kandidat/kinja nije pravomoćno osuđen/a i da protiv kandidata/kinje nije pokrenut kazneni postupak (ne starije od 30 dana od dana objave natječaja).

Navedene isprave odnosno prilozi dostavljaju se u neovjerenoj preslici i neće se vraćati. Prije sklapanja ugovora o radu, odabrani/a kandidat/kinja će sve navedene priloge odnosno isprave dostaviti u izvorniku ili u preslici ovjerenoj od strane javnog bilježnika. Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti prilikom zapošljavanja, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje tog prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, kao i rješenje odnosno potvrdu o priznatom statusu. Kandidat/kinja koji/a se u prijavi na natječaj poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17), uz prijavu na javni natječaj dužan/na je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji su objavljeni poveznici: 


https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//Popis%20dokaza
%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf


Kandidat/kinja koji/a je pravodobno dostavio/la potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjava uvjete natječaja dužan/a je pristupiti procjeni odnosno testiranju prema odredbama Pravilnika o provjeri znanja i sposobnosti za prijam u radni odnos u Domu za odgoj djece i mladeži Rijeka. Provjera znanja i sposobnosti kandidata provodi se putem testiranja i putem intervjua. Na intervju se pozivaju samo oni kandidati/tkinje koji/e su na pismenoj provjeri ostvarili najmanje 50% bodova od ukupnog broja bodova.

Pravni izvori za pripremu kandidata za testiranje:
1. Zakon o socijalnoj skrbi (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17 i 98/19),
2. Zakon o ustanovama (Narodne novine broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19),
3. Pravilnik o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga (Narodne novine broj 40/14 i 66/15),
4. Pravilnik o vođenju evidencije i dokumentacije pružatelja socijalnih usluga, te načinu i rokovima za dostavu izvješća (Narodne novine broj 100/15),
5. Pravilnik o standardima kvalitete socijalnih usluga (Narodne novine broj 143/14).

O vremenu i mjestu održavanja pismene provjere i intervjua kandidati/kinje će biti obaviješteni putem web stranice ustanove https://dzo-rijeka.hr/ te na oglasnoj ploči ustanove, najkasnije pet dana prije održavanja provjere.
Smatra se da je kandidat koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti povukao prijavu na natječaj
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se u roku od 8 dana od objave natječaja na adresu: Dom za odgoj djece i mladeži Rijeka, Vukovarska 49, 51000 Rijeka, s naznakom: »Za natječaj«.
Kandidat/kinja prijavom na natječaj daje privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka sukladno važećim propisima o zaštiti osobnih podataka.
Na natječaj se mogu javiti muške i ženske osobe u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova (Narodne novine broj 82/08 i 69/17).
Nepotpune i/ili nepravovremene prijave neće se razmatrati.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 60 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

Petak, 31 Siječanj 2020 09:39

OBAVIJEST O VREMENU I MJESTU ODRŽAVANJA PISANE PROVJERE I INTERVJUA

Povjerenstvo za prijam u radni odnos u Domu za odgoj djece i mladeži Rijeka objavljuje sljedeću

 

O B A V I J E S T

o vremenu i mjestu održavanja pisane provjere i intervjua

 

Pisano testiranje i intervju provode se u cilju prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata/kinja koji/e ispunjavaju formalne uvjete natječaja za radno mjesto odgajatelja na neodređeno puno radno vrijeme (1 izvršitelj m/ž) koji je objavljen dana 22. siječnja 2020. godine u „Narodnim novinama“ br. 09/20, na oglasnoj ploči i web-stranici Doma za odgoj djece i mladeži Rijeka i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Pisanoj provjeri mogu pristupiti samo kandidati/kinje koji/e ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja. Kandidati/kinje koji/e ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja bit će pozvani/e na pisano testiranje putem telefona ili e-maila.

Pisana provjera će se održati u petak, 7. veljače 2020. godine s početkom u 9:00 sati na adresi Vukovarska 47, Rijeka (1. kat).


Pisano testiranje traje 45 minuta, a istoga dana nakon objave rezultata testa, bit će obavljen intervju s kandidatima/kinjama koji/e su ostvarili najmanje 50% od ukupnog broja bodova.

Postupak testiranja i intervjua provodi Povjerenstvo za prijam u radni odnos.

Za kandidata/kinju koji/a ne pristupi pisanom testiranju i/ili intervjuu, smatrat će se da je povukao/la prijavu na predmetni natječaj.

NAPOMENA: Kandidati/kinje koji/e pristupe testiranju dužni/e su sa sobom donijeti identifikacijsku ispravu, a ukoliko se ne bude mogao utvrditi njihov identitet neće moći pristupiti testiranju.


Srijeda, 22 Siječanj 2020 07:52

NATJEČAJ

natjecajJeNeaktivan

Na temelju članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 128/17 i 47/18) i članka 16. Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi (NN 61/18 i 3/19) u skladu s člankom 212. Zakona o socijalnoj skrbi (NN 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17 i 98/19) ravnateljica Doma za odgoj djece i mladeži Rijeka, Vukovarska 49, raspisuje

 

N A T J E Č A J
za zasnivanje radnog odnosa

 

1. Odgajatelj:
- 1 izvršitelj/ica na neodređeno i puno radno vrijeme – 40 sati tjedno
Stručni uvjeti:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski studij socijalne pedagogije, socijalnog rada ili psihologije,
- položen stručni ispit,
- najmanje godinu dana radnog iskustva na poslovima u struci,
- nepostojanje zapreke iz članka 213. Zakona o socijalnoj skrbi (NN 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17 i 98/19),
- poznavanje rada na računalu.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj potrebno je priložiti:
- životopis,
- dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik osobne iskaznice, putovnice ili domovnice),
- dokaz o ispunjavanju uvjeta stupnja obrazovanja (stručne spreme) i struke određenih ovim natječajem (preslik diplome),
- dokaz o položenom stručnom ispitu,
- dokaz o ukupnom radnom iskustvu ne starije od 30 dana od dana objave natječaja (preslik potvrde ili elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),
- dokaz o radnom iskustvu ostvarenom na poslovima odgovarajuće stručne spreme i struke (preslik potvrde poslodavca iz koje je vidljivo na kojim je poslovima kandidat radio, preslik rješenja o rasporedu, preslik ugovora o radu i dr.)
- uvjerenje da kandidat/kinja nije pravomoćno osuđen/a i da protiv kandidata/kinje nije pokrenut kazneni postupak (ne starije od 30 dana od dana objave natječaja).

Navedene isprave odnosno prilozi dostavljaju se u neovjerenoj preslici i neće se vraćati. Prije sklapanja ugovora o radu, odabrani/a kandidat/kinja će sve navedene priloge odnosno isprave dostaviti u izvorniku ili u preslici ovjerenoj od strane javnog bilježnika. Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti prilikom zapošljavanja, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje tog prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, kao i rješenje odnosno potvrdu o priznatom statusu. Kandidat/kinja koji/a se u prijavi na natječaj poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17), uz prijavu na javni natječaj dužan/na je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji su objavljeni poveznici: 


https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//Popis%20dokaza
%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf


Kandidat/kinja koji/a je pravodobno dostavio/la potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjava uvjete natječaja dužan/a je pristupiti procjeni odnosno testiranju prema odredbama Pravilnika o provjeri znanja i sposobnosti za prijam u radni odnos u Domu za odgoj djece i mladeži Rijeka. Provjera znanja i sposobnosti kandidata provodi se putem testiranja i putem intervjua. Na intervju se pozivaju samo oni kandidati/tkinje koji/e su na pismenoj provjeri ostvarili najmanje 50% bodova od ukupnog broja bodova.

Pravni izvori za pripremu kandidata za testiranje:
1. Zakon o socijalnoj skrbi (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17 i 98/19),
2. Zakon o ustanovama (Narodne novine broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19),
3. Pravilnik o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga (Narodne novine broj 40/14 i 66/15),
4. Pravilnik o vođenju evidencije i dokumentacije pružatelja socijalnih usluga, te načinu i rokovima za dostavu izvješća (Narodne novine broj 100/15),
5. Pravilnik o standardima kvalitete socijalnih usluga (Narodne novine broj 143/14).

O vremenu i mjestu održavanja pismene provjere i intervjua kandidati/kinje će biti obaviješteni putem web stranice ustanove https://dzo-rijeka.hr/ te na oglasnoj ploči ustanove, najkasnije pet dana prije održavanja provjere.
Smatra se da je kandidat koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti povukao prijavu na natječaj
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se u roku od 8 dana od objave natječaja na adresu: Dom za odgoj djece i mladeži Rijeka, Vukovarska 49, 51000 Rijeka, s naznakom: »Za natječaj«.
Kandidat/kinja prijavom na natječaj daje privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka sukladno važećim propisima o zaštiti osobnih podataka.
Na natječaj se mogu javiti muške i ženske osobe u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova (Narodne novine broj 82/08 i 69/17).
Nepotpune i/ili nepravovremene prijave neće se razmatrati.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 60 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

NATJEČAJ

natjecajJeNeaktivan

DOM ZA ODGOJ DJECE I MLADEŽI RIJEKA
Vukovarska 49
51 000 Rijeka

Rijeka, 21. prosinca 2018.

 

Dom za odgoj djece i mladeži Rijeka, Vukovarska 49, raspisuje

N A T J E Č A J

za prijem radnika/ice za sljedeća radna mjesta:

1.      pralja - 1 izvršitelj/ica na određeno, nepuno radno vrijeme – 20 sati tjedno

2.      čistačica - 1 izvršitelj/ica na određeno, nepuno radno vrijeme – 20 sati tjedno

Za radna mjesta pod rednim brojevima 1. i 2. uvjeti su:

- završeno osnovnoškolsko obrazovanje,
- radno iskustvo najmanje 12 mjeseci na sličnim ili istim poslovima.

Uz prijavu na natječaj, kandidati/kinje su obvezni priložiti:

-   životopis

-   presliku domovnice,

-   presliku dokaza o ispunjavanju uvjeta razine obrazovanja (svjedodžba),

-   elektronički zapis ili potvrdu o podatcima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ne starije od 1 mjeseca na dan objave natječaja),

-   uvjerenje da kandidat/kinja nije pravomoćno osuđen/a i da protiv kandidata/kinje nije pokrenut kazneni postupak (ne starije od 1 mjeseca na dan objave natječaja).

Potrebne dokumente kandidati dostavljaju isključivo u preslikama, koje se neće vraćati. Nakon odabira kandidata, a prije potpisivanja ugovora o radu, odabrani kandidat će dostaviti originale dokumenata ili ovjerene preslike. Poslodavac zadržava pravo na razgovor s kandidatima.

Kandidati/kinje, koji mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju, pod jednakim uvjetima, prema posebnim propisima, dužni su u prijavi pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja i dokaze o pravu na prednost pri zapošljavanju. Kandidat/kinja koji se u prijavi na natječaj poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17), uz prijavu na javni natječaj dužan/na je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji su objavljeni poveznici: POPIS_DOKAZA_ZA_OSTVARIVANJE_PRAVA_PRI_ZAPOŠLJAVANJU.pdf

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se u roku od 8 dana od objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Doma za odgoj djece i mladeži Rijeka te Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na adresu: Dom za odgoj djece i mladeži Rijeka, Vukovarska 49, 51000 Rijeka, s naznakom: »Za natječaj«.

Nepotpune i/ili nepravovremene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati/kinje će biti obaviješteni na isti način i u istom roku.

NATJEČAJ

natjecajJeNeaktivan

Dom za odgoj djece i mladeži Rijeka
Vukovarska 49, .Rijeka
Rijeka, 16. studenog 2018. godine

raspisuje

 

NATJEČAJ

 

prijem pripravnika kroz mjeru Hrvatskog zavoda za zapošljavanje „Stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva“ za sljedeća radna mjesta:

 

1.    psiholog  – 1 izvršitelj/ica na puno radno vrijeme, na određeno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci.

Uvjeti:

-  završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski studij psihologije,

-  nezaposlena osoba prijavljena u evidenciju nezaposlenih bez staža osiguranja u obrazovnoj razini u kojoj se prvi put zapošljava,

-   nepostojanje zapreke iz članka 213. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17 i 130/17),

-  poznavanje rada na računalu.

 

2.    odgajatelj - 1 izvršitelj/ica na puno radno vrijeme, na određeno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci.

Uvjeti:

-  završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski studij socijalne pedagogije,

-  nezaposlena osoba prijavljena u evidenciju nezaposlenih bez staža osiguranja u obrazovnoj razini u kojoj se prvi put zapošljava,

-   nepostojanje zapreke iz članka 213. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17 i 130/17),

-  poznavanje rada na računalu.

 

3.    odgajatelj - 1 izvršitelj/ica na puno radno vrijeme, na određeno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci.

Uvjeti:

-  završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalnog rada.

-  nezaposlena osoba prijavljena u evidenciju nezaposlenih bez staža osiguranja u obrazovnoj razini u kojoj se prvi put zapošljava,

-   nepostojanje zapreke iz članka 213. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17 i 130/17),

-  poznavanje rada na računalu.

 

Uz prijavu na natječaj, kandidati/kinje su obvezni priložiti:

-          životopis,

-          presliku domovnice,

-          presliku dokaza o ispunjavanju uvjeta stečene vrste i razine obrazovanja (diploma),

-          elektronički zapis ili potvrdu o podatcima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (izdanu najranije na dan objavljivanja natječaja),

-          uvjerenje da kandidat/kinja nije pravomoćno osuđen/a i da protiv kandidata/kinje nije pokrenut kazneni postupak (ne starije od 1 mjeseca na dan objave natječaja).

 

Isprave se prilažu u neovjerenim preslikama, uz obvezu predočenja izvornika na zahtjev.

 

Na natječaj se mogu javiti kandidati oba spola.

 

Kandidati/kinje koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, dužni su u prijavi pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze o ostvarivanju prava prednosti na koje se pozivaju te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.

 

Kandidat/kinja koji se u prijavi na natječaj poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17), uz prijavu na javni natječaj dužan/na je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji su objavljeni poveznici: POPIS_DOKAZA_ZA_OSTVARIVANJE_PRAVA_PRI_ZAPOŠLJAVANJU.pdf

 

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se u roku od 8 dana od objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Doma za odgoj djece i mladeži Rijeka te Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na adresu: Dom za odgoj djece i mladeži Rijeka, Vukovarska 49, 51000 Rijeka, s naznakom: »Za natječaj«.

 

Nepotpune i/ili nepravovremene prijave neće se razmatrati.

 

O rezultatima natječaja kandidati/kinje će biti obaviješteni na isti način i u istom roku.

 

Napomena: Prijavom na natječaj kandidati/kinje daju  privolu za obradu svojih osobnih podataka u svrhu zapošljavanja, a u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka (EU)2016/679.

 

 

Dom za odgoj djece i mladeži Rijeka, Vukovarska 49, Rijeka, raspisuje

 

NATJEČAJ

 

prijem pripravnika kroz mjeru Hrvatskog zavoda za zapošljavanje „Stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva“ za sljedeća radna mjesta:

 

1.    psiholog  – 1 izvršitelj/ica na puno radno vrijeme, na određeno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci.

Uvjeti:

-  završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski studij psihologije,

-  nezaposlena osoba prijavljena u evidenciju nezaposlenih bez staža osiguranja u obrazovnoj razini u kojoj se prvi put zapošljava,

-   nepostojanje zapreke iz članka 213. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17 i 130/17),

-  poznavanje rada na računalu.

 

2.    odgajatelj - 1 izvršitelj/ica na puno radno vrijeme, na određeno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci.

Uvjeti:

-  završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski studij socijalne pedagogije,

-  nezaposlena osoba prijavljena u evidenciju nezaposlenih bez staža osiguranja u obrazovnoj razini u kojoj se prvi put zapošljava,

-   nepostojanje zapreke iz članka 213. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17 i 130/17),

-  poznavanje rada na računalu.

 

3.    odgajatelj - 1 izvršitelj/ica na puno radno vrijeme, na određeno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci.

Uvjeti:

-  završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalnog rada.

-  nezaposlena osoba prijavljena u evidenciju nezaposlenih bez staža osiguranja u obrazovnoj razini u kojoj se prvi put zapošljava,

-   nepostojanje zapreke iz članka 213. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17 i 130/17),

-  poznavanje rada na računalu.

 

Uz prijavu na natječaj, kandidati/kinje su obvezni priložiti:

-          životopis,

-          presliku domovnice,

-          presliku dokaza o ispunjavanju uvjeta stečene vrste i razine obrazovanja (diploma),

-          elektronički zapis ili potvrdu o podatcima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (izdanu najranije na dan objavljivanja natječaja),

-          uvjerenje da kandidat/kinja nije pravomoćno osuđen/a i da protiv kandidata/kinje nije pokrenut kazneni postupak (ne starije od 1 mjeseca na dan objave natječaja).

 

Isprave se prilažu u neovjerenim preslikama, uz obvezu predočenja izvornika na zahtjev.

 

Na natječaj se mogu javiti kandidati oba spola.

 

Kandidati/kinje koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, dužni su u prijavi pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze o ostvarivanju prava prednosti na koje se pozivaju te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.

 

Kandidat/kinja koji se u prijavi na natječaj poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17), uz prijavu na javni natječaj dužan/na je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji su objavljeni poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zaposljavanje//Popis%20Dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%pri%20zaposlavanju.pdf

 

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se u roku od 8 dana od objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Doma za odgoj djece i mladeži Rijeka te Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na adresu: Dom za odgoj djece i mladeži Rijeka, Vukovarska 49, 51000 Rijeka, s naznakom: »Za natječaj«.

 

Nepotpune i/ili nepravovremene prijave neće se razmatrati.

 

O rezultatima natječaja kandidati/kinje će biti obaviješteni na isti način i u istom roku.

 

Napomena: Prijavom na natječaj kandidati/kinje daju  privolu za obradu svojih osobnih podataka u svrhu zapošljavanja, a u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka (EU)2016/679.

NATJEČAJ

natjecajJeNeaktivan

DOM ZA ODGOJ DJECE I MLADEŽI RIJEKA

Vukovarska 49

51 000 Rijeka

Rijeka, 10. rujna 2018.

Dom za odgoj djece i mladeži Rijeka, Vukovarska 49, raspisuje

N A T J E Č A J

za prijem u radni odnos na nepuno, određeno radno vrijeme

1. Na poslove radnog mjesta: kuhar/ica - 1 izvršitelj/ica

 

Uvjeti:

- završeno srednjoškolsko obrazovanje za kuhara

- radno iskustvo najmanje 12 mjeseci

Kandidati su uz prijavu dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju:

- životopis

- presliku domovnice

- presliku svjedodžbe

- potvrdu o radnom iskustvu

- potvrdu o nekažnjavanju

Potrebne dokumente kandidati dostavljaju isključivo u preslikama, koje se neće vraćati. Nakon odabira kandidata, a prije potpisivanja ugovora o radu, odabrani kandidat će dostaviti originale dokumenata ili ovjerene preslike. Poslodavac zadržava pravo na razgovor s kandidatima.

Kandidati, koji mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju, pod jednakim uvjetima, prema posebnim zakonima, dužni su u prijavi pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja i dokaze o pravu na prednost pri zapošljavanju. Popis dokaza iz članka 103. stavka 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ( Narodne novine 121/2017.) potrebnih za ostvarivanje prava na prednost pri zapošljavanju nalazi se na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:
POPIS_DOKAZA_ZA_OSTVARIVANJE_PRAVA_PRI_ZAPOŠLJAVANJU.pdf

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu: Dom za odgoj djece i mladeži Rijeka, Vukovarska 49, 51000 Rijeka s naznakom „za natječaj“.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Natječaj je otvoren osam (8) dana od dana objave na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Doma za odgoj djece i mladeži Rijeka.

          

Ravnateljica:

Dr.sc. Dina Šverko, prof. psiholog

NATJEČAJ

natjecajJeNeaktivan

Na temelju članka 40. i 41. Zakona o ustanovama (“Narodne novine” broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), članka 153., 154., i 155. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“, broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17 i 130/17) i članka 24. Statuta Doma za odgoj djece i mladeži Rijeka (u daljnjem tekstu: Dom), Upravno vijeće Doma sukladno Odluci sa svoje 10. sjednice održane dana 28. svibnja 2018. godine, raspisuje

                                               NATJEČAJ

   za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Doma za odgoj djece i mladeži Rijeka 

 

Za ravnatelja/ravnateljicu Doma može biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

1. završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalne pedagogije, socijalnog rada, socijalne politike, prava, psihologije, sociologije, edukacijske rehabilitacije, logopedije, pedagogije, medicinskih, humanističkih ili drugih društvenih znanosti,

2. najmanje pet godina radnog staža u propisanom akademskom zvanju i akademskom stupnju, od toga najmanje tri godine u djelatnosti socijalne skrbi ili u drugoj društvenoj djelatnosti u propisanom akademskom zvanju i akademskom stupnju,

3. u odnosu na koju ne postoji zapreka iz članka 213. stavka 1. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“, broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17 i 130/17) i

4. koja ima hrvatsko državljanstvo.

Iznimno, ako se na javni natječaj nije javio nijedan kandidat koji ispunjava uvjete iz stavka 1. podstavka 1. članka 154. Zakona o socijalnoj skrbi, za ravnatelja/ravnateljicu Doma može biti imenovana osoba koja ima završen odgovarajući preddiplomski studij iz stavka 1. podstavka 1. članka 154. Zakona o socijalnoj skrbi i ispunjava uvjete iz stavka 1. podstavaka 2. i 3. članka 154. Zakona o socijalnoj skrbi.

Po izvršenom izboru kandidata za ravnatelja/ravnateljicu, Upravno vijeće Doma će po službenoj dužnosti pribaviti dokaz o nepostojanju zapreke iz članka 213. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“, broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17 i 130/17).

Upravno vijeće Doma imenuje ravnatelja/ravnateljicu, uz prethodnu suglasnost ministrice nadležne za poslove socijalne skrbi na mandat od četiri godine, a ista osoba može biti ponovno imenovana za ravnatelja/ravnateljicu.

Uz pisanu, vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj potrebno je priložiti u izvorniku ili ovjerenoj preslici:

1. životopis

2. domovnicu

3. diplomu

4. potvrdu o položenom stručnom ispitu

5. potvrdu o radnom stažu (potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)

6. potvrdu o vrsti poslova i trajanju radnog odnosa

7. uvjerenje o nekažnjavanju, ne starije od mjesec dana.

Kandidat koji se u prijavi na natječaj poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/17), uz prijavu na javni natječaj dužan je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 102. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji su objavljeni na web. stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 (https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavnje//Popis%20Dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf)“.

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objave natječaja u "Narodnim novinama".

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

O rezultatu natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

Prijave s priloženom dokumentacijom dostaviti u zatvorenoj omotnici na adresu:

DOM ZA ODGOJ DJECE I MLADEŽI RIJEKA

UPRAVNO VIJEĆE „Natječaj za ravnatelja/ravnateljicu“

Vukovarska 49

51 000 RIJEKA

                                                                                                   

                                                                                 Upravno vijeće

                                                             Doma za odgoj djece i mladeži Rijeka

OBAVIJEST

obavijestJeNeaktivna

Dom za odgoj djece i mladeži Rijeka, Vukovarska 49, daje

                                                  O B A V I J E S T

 

                       za prijem u radni odnos na određeno vrijeme

 

 

1.Na poslove: financijsko-računovodstveni referent / financijski knjigovođa;

                       na određeno puno radno vrijeme

NATJEČAJ

natjecajJeNeaktivan

Na temelju članka 153., 154., i 155.  Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“, broj

157/13, 152/14, 99/15, 52/16 i 16/17), članka 40. i 41. Zakona o ustanovama ("Narodne novine" broj 76/93,29/97, 47/99 i 35/08) i članka 24. Statuta Doma za odgoj djece i mladeži rijeka (u daljnjem tekstu: Dom), Upravno vijeće Doma sukladno Odluci sa svoje 4. sjednice  održane dana 17. listopada 2017. godine, raspisuje

                                                 NATJEČAJ

    za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Doma za odgoj djece i mladeži Rijeka 

 

Za ravnatelja/ravnateljicu Doma može biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

1. završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalne pedagogije, socijalnog rada, socijalne politike, prava, psihologije, sociologije, edukacijske rehabilitacije, logopedije, pedagogije, medicinskih, humanističkih ili drugih društvenih znanosti,

2. najmanje pet godina radnog staža u propisanom akademskom zvanju i akademskom stupnju, od toga najmanje tri godine u djelatnosti socijalne skrbi ili u drugoj društvenoj djelatnosti u propisanom akademskom zvanju i akademskom stupnju,

3. u odnosu na koju ne postoji zapreka iz članka 213. stavka 1. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“, broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16 i 16/17) i

4. koja ima hrvatsko državljanstvo.

Iznimno, ako se na javni natječaj nije javio nijedan kandidat koji ispunjava  uvjete iz stavka 1.  podstavka 1. članka 154. Zakona o socijalnoj skrbi,  za ravnatelja/ravnateljicu Doma može biti imenovana osoba koja ima završen odgovarajući preddiplomski studij iz stavka 1. podstavka 1. članka 154. Zakona o socijalnoj skrbi i ispunjava uvjete iz stavka 1. podstavaka 2. i 3.  članka 154. Zakona o socijalnoj skrbi.

Po izvršenom izboru kandidata za ravnatelja/ravnateljicu, Upravno vijeće Doma će po službenoj dužnosti pribaviti dokaz o nepostojanju zapreke iz članka 213. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“, broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16 i 16/17).

Upravno vijeće Doma imenuje ravnatelja/ravnateljicu, uz prethodnu suglasnost ministrice nadležne za poslove socijalne skrbi na mandat od četiri godine, a ista osoba može biti ponovno imenovana za ravnatelja/ravnateljicu.

Uz pisanu, vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj potrebno je priložiti u izvorniku ili ovjerenoj preslici:

1. životopis

2. domovnicu

3. diplomu

4. potvrdu o položenom stručnom ispitu

5. potvrdu o radnom stažu (potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)

6. potvrdu o vrsti poslova i trajanju radnog odnosa

7. uvjerenje o nekažnjavanju, ne starije od mjesec dana.

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objave natječaja u "Narodnim novinama".

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

O rezultatu natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

Prijave s priloženom dokumentacijom dostaviti u zatvorenoj omotnici na adresu:

DOM ZA ODGOJ DJECE I MLADEŽI RIJEKA

UPRAVNO VIJEĆE „Natječaj za ravnatelja/ravnateljicu“

Vukovarska 49

51 000 RIJEKA

 

 

 

                                                                      UPRAVNO VIJEĆE

                                                           Doma za odgoj djece i mladeži Rijeka

OBAVIJEST

obavijestJeNeaktivna

DOM ZA ODGOJ DJECE I MLADEŽI RIJEKA

Vukovarska 49

51 000 Rijeka

OIB 94000861535

Rijeka, 21. kolovoza 2017.g.

                                                                         

                                                  O B A V I J E S T

 

                       za prijem u radni odnos na određeno vrijeme

 

 

 1. Na poslove : odgojitelja - 2 izvršitelja (ž/m) na određeno puno radno vrijeme 

 

          

Uvjeti:

 

   - završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i

     diplomski studij socijalne pedagogije, socijalnog rada ili psihologije    

   - položen stručni ispit I. vrste zvanja

   - radno iskustvo najmanje 12 mjeseci

Kandidati su uz prijavu dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju:

- životopis

- presliku diplome

- presliku domovnice

- potvrdu o položenom stručnom ispitu I. vrste zvanja

- potvrdu o radnom iskustvu

-uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od mjesec dana

Prijava s dokazima o ispunjavanju uvjeta za prijem u radni odnos dostavlja se na adresu:

Dom za odgoj djece i mladeži Rijeka, Vukovarska 49, u roku od 8 dana od dana objave obavijesti.

 

 

 

 

                                                                                                      Ravnateljica:

                                                                                            Danka Majić, prof. psih.

NATJEČAJ

natjecajJeNeaktivan

Na temelju čl. 59. Zakona o radu (NN 93/14), čl. 28. i 29., Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN141/2012) te čl. 20. Pravilnika o radu Doma za odgoj djece i mladeži Rijeka, ravnateljica Doma za odgoj djece i mladeži Rijeka raspisuje               

 

 

                                                NATJEČAJ

                 za prijem polaznika na stručno osposobljavanje za rad

                                     bez zasnivanja radnog odnosa

 

 

1. Na poslove: socijalnog radnika, vježbenika I. vrste zvanja, polaznika stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa sukladno Programu i Sadržaju vježbeničke prakse utvrđene Pravilnikom o pripravničkom stažu i polaganju stručnog ispita u djelatnosti socijalne skrbi (Narodne novine broj 66/2015.).

- Broj polaznika: 1 (m/ž)

- Stručni uvjeti: završen diplomski studij socijalnog rada

- Trajanje: 12 mjeseci

2. Na poslove: socijalnog pedagoga, vježbenika I. vrste zvanja, polaznika stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa sukladno Programu i Sadržaju vježbeničke prakse utvrđene Pravilnikom o pripravničkom stažu i polaganju stručnog ispita u djelatnosti socijalne skrbi (Narodne novine broj 66/2015.).

- Broj polaznika: 2 (m/ž)

- Stručni uvjeti: završen diplomski studij socijalne pedagogije

- Trajanje: 12 mjeseci

3. Na poslove: psihologa, vježbenika I. vrste zvanja, polaznika stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa sukladno Programu i Sadržaju vježbeničke prakse utvrđene Pravilnikom o pripravničkom stažu i polaganju stručnog ispita u djelatnosti socijalne skrbi (Narodne novine broj 66/2015.) te Pravilnika o psiholozima vježbenicima

- Broj polaznika: 2 (m/ž)

- Stručni uvjeti: završen diplomski studij psihologije

- Trajanje: 12 mjeseci

Prijavu na natječaj može podnijeti osoba prijavljena u evidenciju nezaposlenih najmanje 30 dana a najviše do godine dana evidentiranog staža u zvanju za kojeg se obrazovala.

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objave Natječaja u Biltenu i Web-stranicama HZZ-a.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Prijave se dostavljaju poštom na adresu:

DOM ZA ODGOJ DJECE I MLADEŽI RIJEKA

Vukovarska 49

51 000 Rijeka

Stranica 1 od 2