Dom za odgoj djece i mladeži Rijeka

imageimageimageimage


Dom za odgoj djece i mladeži Rijeka

Vukovarska 49
51000 Rijeka

Telefoni:
Upravna zgrada:
+385 (51) 671 083
+385 (51) 672 480-fax

Dijagnostika:
+385 (51) 672 344

Savjetovanje:
+385 (51) 672 344

Prihvat:
+385 (51) 678 758

Mala skupina:
+385 (51) 672 485

Ženska resocijalizacija:
+385 (51) 671 708

Muška resocijalizacija:
+385 (51) 672 282

Sudske odgojne mjere:
+385 (51) 672 485

Poludnevni boravak u Domu:
+385 (51) 674 412

Poludnevni boravci u školama:

OŠ Podmurvice:
+385 (91) 672 4804

OŠ Zamet:
+385 (91) 672 4803

OŠ Srdoči:
+385 (91) 472 4806

OŠ Brajda:
+385 (91) 472 4812

OŠ Gornja Vežica:
+385 (91) 472 4813

OŠ Kozala:
+385 (91) 472 8114

OŠ Opatija:
+385 (99) 264 8018

E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Natječaji

NATJEČAJ

Dom za odgoj djece i mladeži Rijeka
Vukovarska 49, .Rijeka
Rijeka, 16. studenog 2018. godine

raspisuje

 

NATJEČAJ

 

prijem pripravnika kroz mjeru Hrvatskog zavoda za zapošljavanje „Stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva“ za sljedeća radna mjesta:

 

1.    psiholog  – 1 izvršitelj/ica na puno radno vrijeme, na određeno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci.

Uvjeti:

-  završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski studij psihologije,

-  nezaposlena osoba prijavljena u evidenciju nezaposlenih bez staža osiguranja u obrazovnoj razini u kojoj se prvi put zapošljava,

-   nepostojanje zapreke iz članka 213. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17 i 130/17),

-  poznavanje rada na računalu.

 

2.    odgajatelj - 1 izvršitelj/ica na puno radno vrijeme, na određeno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci.

Uvjeti:

-  završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski studij socijalne pedagogije,

-  nezaposlena osoba prijavljena u evidenciju nezaposlenih bez staža osiguranja u obrazovnoj razini u kojoj se prvi put zapošljava,

-   nepostojanje zapreke iz članka 213. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17 i 130/17),

-  poznavanje rada na računalu.

 

3.    odgajatelj - 1 izvršitelj/ica na puno radno vrijeme, na određeno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci.

Uvjeti:

-  završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalnog rada.

-  nezaposlena osoba prijavljena u evidenciju nezaposlenih bez staža osiguranja u obrazovnoj razini u kojoj se prvi put zapošljava,

-   nepostojanje zapreke iz članka 213. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17 i 130/17),

-  poznavanje rada na računalu.

 

Uz prijavu na natječaj, kandidati/kinje su obvezni priložiti:

-          životopis,

-          presliku domovnice,

-          presliku dokaza o ispunjavanju uvjeta stečene vrste i razine obrazovanja (diploma),

-          elektronički zapis ili potvrdu o podatcima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (izdanu najranije na dan objavljivanja natječaja),

-          uvjerenje da kandidat/kinja nije pravomoćno osuđen/a i da protiv kandidata/kinje nije pokrenut kazneni postupak (ne starije od 1 mjeseca na dan objave natječaja).

 

Isprave se prilažu u neovjerenim preslikama, uz obvezu predočenja izvornika na zahtjev.

 

Na natječaj se mogu javiti kandidati oba spola.

 

Kandidati/kinje koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, dužni su u prijavi pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze o ostvarivanju prava prednosti na koje se pozivaju te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.

 

Kandidat/kinja koji se u prijavi na natječaj poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17), uz prijavu na javni natječaj dužan/na je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji su objavljeni poveznici: POPIS_DOKAZA_ZA_OSTVARIVANJE_PRAVA_PRI_ZAPOŠLJAVANJU.pdf

 

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se u roku od 8 dana od objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Doma za odgoj djece i mladeži Rijeka te Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na adresu: Dom za odgoj djece i mladeži Rijeka, Vukovarska 49, 51000 Rijeka, s naznakom: »Za natječaj«.

 

Nepotpune i/ili nepravovremene prijave neće se razmatrati.

 

O rezultatima natječaja kandidati/kinje će biti obaviješteni na isti način i u istom roku.

 

Napomena: Prijavom na natječaj kandidati/kinje daju  privolu za obradu svojih osobnih podataka u svrhu zapošljavanja, a u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka (EU)2016/679.

 

 

Dom za odgoj djece i mladeži Rijeka, Vukovarska 49, Rijeka, raspisuje

 

NATJEČAJ

 

prijem pripravnika kroz mjeru Hrvatskog zavoda za zapošljavanje „Stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva“ za sljedeća radna mjesta:

 

1.    psiholog  – 1 izvršitelj/ica na puno radno vrijeme, na određeno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci.

Uvjeti:

-  završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski studij psihologije,

-  nezaposlena osoba prijavljena u evidenciju nezaposlenih bez staža osiguranja u obrazovnoj razini u kojoj se prvi put zapošljava,

-   nepostojanje zapreke iz članka 213. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17 i 130/17),

-  poznavanje rada na računalu.

 

2.    odgajatelj - 1 izvršitelj/ica na puno radno vrijeme, na određeno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci.

Uvjeti:

-  završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski studij socijalne pedagogije,

-  nezaposlena osoba prijavljena u evidenciju nezaposlenih bez staža osiguranja u obrazovnoj razini u kojoj se prvi put zapošljava,

-   nepostojanje zapreke iz članka 213. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17 i 130/17),

-  poznavanje rada na računalu.

 

3.    odgajatelj - 1 izvršitelj/ica na puno radno vrijeme, na određeno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci.

Uvjeti:

-  završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalnog rada.

-  nezaposlena osoba prijavljena u evidenciju nezaposlenih bez staža osiguranja u obrazovnoj razini u kojoj se prvi put zapošljava,

-   nepostojanje zapreke iz članka 213. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17 i 130/17),

-  poznavanje rada na računalu.

 

Uz prijavu na natječaj, kandidati/kinje su obvezni priložiti:

-          životopis,

-          presliku domovnice,

-          presliku dokaza o ispunjavanju uvjeta stečene vrste i razine obrazovanja (diploma),

-          elektronički zapis ili potvrdu o podatcima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (izdanu najranije na dan objavljivanja natječaja),

-          uvjerenje da kandidat/kinja nije pravomoćno osuđen/a i da protiv kandidata/kinje nije pokrenut kazneni postupak (ne starije od 1 mjeseca na dan objave natječaja).

 

Isprave se prilažu u neovjerenim preslikama, uz obvezu predočenja izvornika na zahtjev.

 

Na natječaj se mogu javiti kandidati oba spola.

 

Kandidati/kinje koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, dužni su u prijavi pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze o ostvarivanju prava prednosti na koje se pozivaju te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.

 

Kandidat/kinja koji se u prijavi na natječaj poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17), uz prijavu na javni natječaj dužan/na je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji su objavljeni poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zaposljavanje//Popis%20Dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%pri%20zaposlavanju.pdf

 

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se u roku od 8 dana od objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Doma za odgoj djece i mladeži Rijeka te Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na adresu: Dom za odgoj djece i mladeži Rijeka, Vukovarska 49, 51000 Rijeka, s naznakom: »Za natječaj«.

 

Nepotpune i/ili nepravovremene prijave neće se razmatrati.

 

O rezultatima natječaja kandidati/kinje će biti obaviješteni na isti način i u istom roku.

 

Napomena: Prijavom na natječaj kandidati/kinje daju  privolu za obradu svojih osobnih podataka u svrhu zapošljavanja, a u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka (EU)2016/679.

NATJEČAJ

natjecajJeNeaktivan

DOM ZA ODGOJ DJECE I MLADEŽI RIJEKA

Vukovarska 49

51 000 Rijeka

Rijeka, 10. rujna 2018.

Dom za odgoj djece i mladeži Rijeka, Vukovarska 49, raspisuje

N A T J E Č A J

za prijem u radni odnos na nepuno, određeno radno vrijeme

1. Na poslove radnog mjesta: kuhar/ica - 1 izvršitelj/ica

NATJEČAJ

natjecajJeNeaktivan

Na temelju članka 40. i 41. Zakona o ustanovama (“Narodne novine” broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), članka 153., 154., i 155. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“, broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17 i 130/17) i članka 24. Statuta Doma za odgoj djece i mladeži Rijeka (u daljnjem tekstu: Dom), Upravno vijeće Doma sukladno Odluci sa svoje 10. sjednice održane dana 28. svibnja 2018. godine, raspisuje

                                               NATJEČAJ

   za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Doma za odgoj djece i mladeži Rijeka

OBAVIJEST

obavijestJeNeaktivna

Dom za odgoj djece i mladeži Rijeka, Vukovarska 49, daje

                                                  O B A V I J E S T

 

                       za prijem u radni odnos na određeno vrijeme

 

 

1.Na poslove: financijsko-računovodstveni referent / financijski knjigovođa;

                       na određeno puno radno vrijeme

NATJEČAJ

natjecajJeNeaktivan

Na temelju članka 153., 154., i 155.  Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“, broj

157/13, 152/14, 99/15, 52/16 i 16/17), članka 40. i 41. Zakona o ustanovama ("Narodne novine" broj 76/93,29/97, 47/99 i 35/08) i članka 24. Statuta Doma za odgoj djece i mladeži rijeka (u daljnjem tekstu: Dom), Upravno vijeće Doma sukladno Odluci sa svoje 4. sjednice  održane dana 17. listopada 2017. godine, raspisuje

                                                 NATJEČAJ

    za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Doma za odgoj djece i mladeži Rijeka

OBAVIJEST

obavijestJeNeaktivna

DOM ZA ODGOJ DJECE I MLADEŽI RIJEKA

Vukovarska 49

51 000 Rijeka

OIB 94000861535

Rijeka, 21. kolovoza 2017.g.

                                                                         

                                                  O B A V I J E S T

 

                       za prijem u radni odnos na određeno vrijeme

 

 

  1. Na poslove : odgojitelja - 2 izvršitelja (ž/m) na određeno puno radno vrijeme

NATJEČAJ

natjecajJeNeaktivan

Na temelju čl. 59. Zakona o radu (NN 93/14), čl. 28. i 29., Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN141/2012) te čl. 20. Pravilnika o radu Doma za odgoj djece i mladeži Rijeka, ravnateljica Doma za odgoj djece i mladeži Rijeka raspisuje               

 

 

                                                NATJEČAJ

                 za prijem polaznika na stručno osposobljavanje za rad

                                     bez zasnivanja radnog odnosa

 

 

1. Na poslove: socijalnog radnika, vježbenika I. vrste zvanja, polaznika stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa sukladno Programu i Sadržaju vježbeničke prakse utvrđene Pravilnikom o pripravničkom stažu i polaganju stručnog ispita u djelatnosti socijalne skrbi (Narodne novine broj 66/2015.).

- Broj polaznika: 1 (m/ž)

- Stručni uvjeti: završen diplomski studij socijalnog rada

- Trajanje: 12 mjeseci

2. Na poslove: socijalnog pedagoga, vježbenika I. vrste zvanja, polaznika stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa sukladno Programu i Sadržaju vježbeničke prakse utvrđene Pravilnikom o pripravničkom stažu i polaganju stručnog ispita u djelatnosti socijalne skrbi (Narodne novine broj 66/2015.).

- Broj polaznika: 2 (m/ž)

- Stručni uvjeti: završen diplomski studij socijalne pedagogije

- Trajanje: 12 mjeseci

3. Na poslove: psihologa, vježbenika I. vrste zvanja, polaznika stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa sukladno Programu i Sadržaju vježbeničke prakse utvrđene Pravilnikom o pripravničkom stažu i polaganju stručnog ispita u djelatnosti socijalne skrbi (Narodne novine broj 66/2015.) te Pravilnika o psiholozima vježbenicima

- Broj polaznika: 2 (m/ž)

- Stručni uvjeti: završen diplomski studij psihologije

- Trajanje: 12 mjeseci

NATJEČAJ

natjecajJeNeaktivan

Na temelju čl. 20. Pravilnika o radu Doma za odgoj djece i mladeži Rijeka, čl. 25.st.3. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (Narodne novine broj 141/2012) i čl. 14. st. 2. i 3. Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi (Narodne novine broj 42/2014.), ravnateljica Doma za odgoj djece i mladeži raspisuje               

 

 

                                                NATJEČAJ

                 za prijem polaznika na stručno osposobljavanje za rad

                                     bez zasnivanja radnog odnosa

 

 

1. Na poslove: odgojitelja, vježbenika I. vrste zvanja, polaznika stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa sukladno Programu i Sadržaju vježbeničke prakse utvrđene Pravilnikom o pripravničkom stažu i polaganju stručnog ispita u djelatnosti socijalne skrbi (Narodne novine broj 66/2015.).

- Broj polaznika: 3 (m/ž)

- Stručni uvjeti: završen diplomski studij socijalnog rada, socijalne pedagogije ili pedagogije

- Trajanje: 12 mjeseci

 

2. Na poslove: psihologa, vježbenika I. vrste zvanja, polaznika stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa sukladno Programu i Sadržaju vježbeničke prakse utvrđene Pravilnikom o pripravničkom stažu i polaganju stručnog ispita u djelatnosti socijalne skrbi (Narodne novine broj 66/2015.) te Pravilnika o psiholozima vježbenicima

- Broj polaznika: 2 (m/ž)

- Stručni uvjeti: završen diplomski studij psihologije

- Trajanje: 12 mjeseci

OBAVIJEST

obavijestJeNeaktivna

DOM ZA ODGOJ DJECE I MLADEŽI RIJEKA

Vukovarska 49

51 000 Rijeka

Rijeka, 22.09.2016.

                     Dom za odgoj djece i mladeži Rijeka, Vukovarska 49, daje

                                               O B A V I J E S T

 

                             za prijem u radni odnos na određeno vrijeme

 

 

  1. Na poslove radnog mjesta: kuhar/ica - 1 izvršitelj/ica

OBAVIJEST

obavijestJeNeaktivna

DOM ZA ODGOJ DJECE I MLADEŽI RIJEKA

Vukovarska 49

51000 Rijeka

OIB 94000861535

Rijeka, 6.09.2016.

                                                                            HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE

                                                                                                          R I J E K A

Molimo vas da na svojoj web-stranici i oglasnoj ploči objavite sljedeću obavijest

__________________________________________________________________________

Dom za odgoj djece i mladeži Rijeka, Vukovarska 49, daje

                                               O B A V I J E S T

 

                       za prijem u radni odnos na određeno vrijeme

                    

 

  1. Na poslove : socijalnog pedagoga - 1 izvršitelj/ica (m/ž) na određeno puno radno vrijeme

NATJEČAJ

natjecajJeNeaktivan

Na temelju čl. 20. Pravilnika o radu Doma za odgoj djece i mladeži Rijeka, čl. 25.st.3. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (Narodne novine broj 141/2012) i čl. 14. st. 2. i 3. Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi (Narodne novine broj 42/2014.), ravnateljica Doma za odgoj djece i mladeži raspisuje               

 

 

                                                NATJEČAJ

                 za prijem polaznika na stručno osposobljavanje za rad

                                     bez zasnivanja radnog odnosa

 

 

1. Na poslove: odgojitelja, vježbenika I. vrste zvanja, polaznika stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa sukladno Programu i Sadržaju vježbeničke prakse utvrđene Pravilnikom o pripravničkom stažu i polaganju stručnog ispita u djelatnosti socijalne skrbi (Narodne novine broj 66/2015.).

- Broj polaznika: 3 (m/ž)

- Stručni uvjeti: završen diplomski studij socijalnog rada, socijalne pedagogije ili pedagogije

- Trajanje: 12 mjeseci

 

2. Na poslove: psihologa, vježbenika I. vrste zvanja, polaznika stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa sukladno Programu i Sadržaju vježbeničke prakse utvrđene Pravilnikom o pripravničkom stažu i polaganju stručnog ispita u djelatnosti socijalne skrbi (Narodne novine broj 66/2015.) te Pravilnika o psiholozima vježbenicima

- Broj polaznika: 2 (m/ž)

- Stručni uvjeti: završen diplomski studij psihologije

- Trajanje: 12 mjeseci

OBAVIJEST

obavijestJeNeaktivna

DOM ZA ODGOJ DJECE I MLADEŽI RIJEKA
Vukovarska 49
51 000 Rijeka
Rijeka, 6.07.2016.

                     Dom za odgoj djece i mladeži Rijeka, Vukovarska 49, daje

                                               O B A V I J E S T

 

                             za prijem u radni odnos na određeno vrijeme

 

NATJEČAJ

natjecajJeNeaktivan

Na temelju čl. 20. Pravilnika o radu Doma za odgoj djece i mladeži Rijeka, čl. 25.st.3. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (Narodne novine broj 141/2012) i čl. 14. st. 2. i 3. Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi (Narodne novine broj 42/2014.), ravnateljica Doma za odgoj djece i mladeži raspisuje               

 

 

                                                    NATJEČAJ

                   za prijem polaznika na stručno osposobljavanje za rad

                                      bez zasnivanja radnog odnosa

 

 

1. Na poslove: odgojitelja, vježbenika I. vrste zvanja, polaznika stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa sukladno Programu i Sadržaju vježbeničke prakse utvrđene Pravilnikom o pripravničkom stažu i polaganju stručnog ispita u djelatnosti socijalne skrbi (Narodne novine broj 66/2015.).

- Broj polaznika: 1 (m/ž)

- Stručni uvjeti: završen diplomski studij socijalnog rada, socijalne pedagogije ili pedagogije

- Trajanje: 12 mjeseci

 

2. Na poslove: psihologa, vježbenika I. vrste zvanja, polaznika stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa sukladno Programu i Sadržaju vježbeničke prakse utvrđene Pravilnikom o pripravničkom stažu i polaganju stručnog ispita u djelatnosti socijalne skrbi (Narodne novine broj 66/2015.) te Pravilnika o psiholozima vježbenicima

- Broj polaznika: 2 (m/ž)

- Stručni uvjeti: završen diplomski studij psihologije

- Trajanje: 12 mjeseci

OBAVIJEST

obavijestJeNeaktivna

DOM ZA ODGOJ DJECE I MLADEŽI RIJEKA

VUKOVARSKA 49

51 000 RIJEKA

Rijeka, 31.03.2016.

                Dom za odgoj djece i mladeži Rijeka, Vukovarska 49, daje

                                               O B A V I J E S T

 

                      za prijem u radni odnos na određeno vrijeme

 

 

1.    Na poslove radnog mjesta: kuhar/ica  - 1 izvršitelj/ica