OBAVIJEST

Objavljeno: 18.3.2021.g.

Rijeka, 18. ožujka 2021.

VAŽNA OBAVIJEST!

ODGODA PROVOĐENJA TESTIRANJA I INTERVJUA ZA RADNO MJESTO:

 1. odgajatelj (1 izvrštelj/-ica na neodređeno i puno radno vrijeme) na poslovima skrbi tijekom noći,

I ODGODA PROVOĐENJA INTERVJUA ZA RADNA MJESTA:

 1. socijalni pedagog (1 izvrštelj/-ica na određeno i puno radno vrijeme),
 2. odgajatelj (1 izvrštelj/-ica na određeno i puno radno vrijeme). 

 

Zbog bolovanja člana Povjerenstva za prijam u radni odnos pomiču se datumi provođenja testiranja i intervjua (objavljeni 12.3.2021.g.) za natječaje koji su aktivni i to kako slijedi:

1.

Povjerenstvo za prijam u radni odnos u Domu za odgoj djece i mladeži Rijeka objavljuje sljedeću

O B A V I J E S T

o vremenu i mjestu održavanja pisane provjere i intervjua

 

Pisano testiranje i intervju provode se u cilju prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata/kinja koji/e ispunjavaju formalne uvjete natječaja za  radno mjesto: 1. odgajatelj (1 izvrštelj/-ica na neodređeno i puno radno vrijeme) na poslovima skrbi tijekom noći, koji je objavljen dana 5. ožujka 2021. godine u Narodnim novinama, na oglasnoj ploči i web-stranici Doma za odgoj djece i mladeži Rijeka i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Pisanoj provjeri mogu pristupiti samo kandidati/kinje koji/e ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja. Kandidati/kinje koji/e ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja bit će pozvani/e na pisano testiranje putem telefona ili e-maila.

Pisana provjera će se održati u srijedu, 24. ožujka 2021. godine s početkom u 12:30 sati na adresi Vukovarska 47, Rijeka (1. kat).

Pisano testiranje traje 45 minuta, a istoga dana nakon objave rezultata testa, bit će obavljen intervju s kandidatima/kinjama koji/e su ostvarili najmanje 50% od ukupnog broja bodova.

Postupak testiranja i intervjua provodi Povjerenstvo za prijam u radni odnos.

Za kandidata/kinju koji/a ne pristupi pisanom testiranju i/ili intervjuu, smatrat će se da je povukao/la prijavu na predmetni natječaj.

NAPOMENA: Kandidati/kinje koji/e pristupe testiranju dužni/e su sa sobom donijeti identifikacijsku ispravu, a ukoliko se ne bude mogao utvrditi njihov identitet neće moći pristupiti testiranju.

Povjerenstvo za prijam u radni odnos

U Rijeci, 18. ožujka 2021. godine

2.

Povjerenstvo za prijam u radni odnos u Domu za odgoj djece i mladeži Rijeka objavljuje sljedeću

O B A V I J E S T

o vremenu i mjestu održavanja intervjua

 

Intervju će se provesti s kandidatima/kinjama koji/e ispunjavaju formalne uvjete natječaja za radna mjesta: 1. socijalni pedagog (1 izvrštelj/-ica na određeno i puno radno vrijeme), 2. odgajatelj (1 izvrštelj/-ica na određeno i puno radno vrijeme), koji je objavljen dana 5. ožujka 2021. godine u Narodnim novinama, na oglasnoj ploči i web-stranici Doma za odgoj djece i mladeži Rijeka i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Intervjuu mogu pristupiti samo kandidati/kinje koji/e ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja. Kandidati/kinje koji/e ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja bit će pozvani/e na intervju putem telefona ili e-maila.

Intervju će se održati u srijedu, 24. ožujka 2021. godine s početkom u 13:30 sati na adresi Vukovarska 49, Rijeka (1. kat).

Intervju provodi Povjerenstvo za prijam u radni odnos.

Za kandidata/kinju koji/a ne pristupi intervjuu, smatrat će se da je povukao/la prijavu na predmetni natječaj.

NAPOMENA: Kandidati/kinje koji/e pristupe intervjuu dužni/e su sa sobom donijeti identifikacijsku ispravu, a ukoliko se ne bude mogao utvrditi njihov identitet neće moći pristupiti intervjuu.

Povjerenstvo za prijam u radni odnos

U Rijeci, 18. ožujka 2021. godine

OBAVIJEST

Objavljeno: 12.3.2021.g.

Povjerenstvo za prijam u radni odnos u Domu za odgoj djece i mladeži Rijeka objavljuje sljedeću

O B A V I J E S T

o vremenu i mjestu održavanja intervjua

 

Intervju će se provesti s kandidatima/kinjama koji/e ispunjavaju formalne uvjete natječaja za radno mjesto: 1. odgajatelj (1 izvrštelj/-ica na neodređeno i puno radno vrijeme) na poslovima skrbi tijekom noći, koji je objavljen dana 5. ožujka 2021. godine u Narodnim novinama, na oglasnoj ploči i web-stranici Doma za odgoj djece i mladeži Rijeka i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Intervjuu mogu pristupiti samo kandidati/kinje koji/e ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja. Kandidati/kinje koji/e ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja bit će pozvani/e na intervju putem telefona ili e-maila.

Intervju će se održati u petak, 19. ožujka 2021. godine s početkom u 13:30 sati na adresi Vukovarska 49, Rijeka (1. kat).

Intervju provodi Povjerenstvo za prijam u radni odnos.

Za kandidata/kinju koji/a ne pristupi intervjuu, smatrat će se da je povukao/la prijavu na predmetni natječaj.

NAPOMENA: Kandidati/kinje koji/e pristupe intervjuu dužni/e su sa sobom donijeti identifikacijsku ispravu, a ukoliko se ne bude mogao utvrditi njihov identitet neće moći pristupiti intervjuu.

Povjerenstvo za prijam u radni odnos

U Rijeci, 12. ožujak 2021. godine

OBAVIJEST

Objavljeno: 12.3.2021.g.

Povjerenstvo za prijam u radni odnos u Domu za odgoj djece i mladeži Rijeka objavljuje sljedeću

O B A V I J E S T

o vremenu i mjestu održavanja intervjua

 

Intervju će se provesti s kandidatima/kinjama koji/e ispunjavaju formalne uvjete natječaja za radna mjesta: 1. socijalni pedagog (1 izvrštelj/-ica na određeno i puno radno vrijeme), 2. odgajatelj (1 izvrštelj/-ica na određeno i puno radno vrijeme), koji je objavljen dana 5. ožujka 2021. godine u Narodnim novinama, na oglasnoj ploči i web-stranici Doma za odgoj djece i mladeži Rijeka i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Intervjuu mogu pristupiti samo kandidati/kinje koji/e ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja. Kandidati/kinje koji/e ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja bit će pozvani/e na intervju putem telefona ili e-maila.

Intervju će se održati u petak, 19. ožujka 2021. godine s početkom u 13:30 sati na adresi Vukovarska 49, Rijeka (1. kat).

Intervju provodi Povjerenstvo za prijam u radni odnos.

Za kandidata/kinju koji/a ne pristupi intervjuu, smatrat će se da je povukao/la prijavu na predmetni natječaj.

NAPOMENA: Kandidati/kinje koji/e pristupe intervjuu dužni/e su sa sobom donijeti identifikacijsku ispravu, a ukoliko se ne bude mogao utvrditi njihov identitet neće moći pristupiti intervjuu.

Povjerenstvo za prijam u radni odnos

U Rijeci, 12. ožujak 2021. godine

NATJEČAJ

Objavljeno: 05.03.2021.g.

Na temelju članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 128/17, 47/18, 123/19 i 66/20) i članka 16. Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi (NN 61/18 i 3/19) u skladu s člankom 212. Zakona o socijalnoj skrbi (NN 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19, 64/20 i 138/20) ravnateljica Doma za odgoj djece i mladeži Rijeka, Vukovarska 49, raspisuje

N A T J E Č A J

za zasnivanje radnog odnosa

 

 1. Odgajatelj:

– 1 izvršitelj/ica na neodređeno i puno radno vrijeme – 40 sati tjedno

– na poslovima skrbi tijekom noći

Stručni uvjeti:

– završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski studij socijalne pedagogije, socijalnog rada ili psihologije,

– položen stručni ispit,

– najmanje godinu dana radnog iskustva na poslovima u struci,

– nepostojanje zapreke iz članka 213. Zakona o socijalnoj skrbi (NN 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19, 64/20 i 138/20),

– poznavanje rada na računalu.

Iznimno, ako nije moguće osigurati izvršitelje za navedeno radno mjesto, pružatelj usluga može zaposliti izvršitelje sa završenim preddiplomskim sveučilišnim studijem socijalne pedagogije, socijalnog rada ili psihologije ili izvršitelje sa završenim diplomskim sveučilišnim studijem pedagogije ili izvršitelje sa završenim diplomskim sveučilišnim studijem iz područja društvenih ili humanističkih znanosti.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

 • životopis,
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik osobne iskaznice, putovnice ili

domovnice),

 • dokaz o ispunjavanju uvjeta stupnja obrazovanja (stručne spreme) i struke određenih ovim natječajem (preslik diplome),
 • dokaz o položenom stručnom ispitu,
 • dokaz o ukupnom radnom iskustvu ne starije od 30 dana od dana objave natječaja (preslik potvrde ili elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),
 • dokaz o radnom iskustvu ostvarenom na poslovima odgovarajuće stručne spreme i struke (preslik potvrde poslodavca iz koje je vidljivo na kojim je poslovima kandidat radio, preslik rješenja o rasporedu, preslik ugovora o radu i dr.),
 • uvjerenje da kandidat/kinja nije pravomoćno osuđen/a i da protiv kandidata/kinje nije pokrenut kazneni postupak (ne starije od 30 dana od dana objave natječaja).

Navedene isprave odnosno prilozi dostavljaju se u neovjerenoj preslici i neće se vraćati. Prije sklapanja ugovora o radu, odabrani/a kandidat/kinja će sve navedene priloge odnosno isprave dostaviti u izvorniku ili u preslici ovjerenoj od strane javnog bilježnika.

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti prilikom zapošljavanja, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje tog prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, kao i rješenje odnosno potvrdu o priznatom statusu.

Kandidat/kinja koji/a se u prijavi na natječaj poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17), uz prijavu na javni natječaj dužan/na je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji su objavljeni poveznici:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za
%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Kandidat/kinja koji/a je pravodobno dostavio/la potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjava uvjete natječaja dužan/a je pristupiti procjeni odnosno testiranju prema odredbama Pravilnika o provjeri znanja i sposobnosti za prijam u radni odnos u Domu za odgoj djece i mladeži Rijeka. Provjera znanja i sposobnosti kandidata provodi se putem pisanog testiranja i putem intervjua. Na intervju se pozivaju samo oni kandidati/tkinje koji/e su na pisanoj provjeri ostvarili najmanje 50% bodova od ukupnog broja bodova.

Pravni izvori za pripremu kandidata za testiranje:

 1. Zakon o socijalnoj skrbi (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19 64/20 i 138/20),
 2. Zakon o ustanovama (Narodne novine broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19),
 3. Pravilnik o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga (Narodne novine broj 40/14, 66/15 i 56/20),
 4. Pravilnik o vođenju evidencije i dokumentacije pružatelja socijalnih usluga, te načinu i rokovima za dostavu izvješća (Narodne novine broj 100/15),
 5. Pravilnik o standardima kvalitete socijalnih usluga (Narodne novine broj 143/14).

O vremenu i mjestu održavanja pisane provjere i intervjua kandidati/kinje će biti obaviješteni putem web stranice ustanove https://dzo-rijeka.hr/ i oglasne ploče ustanove, najkasnije pet dana prije održavanja provjere.

Smatra se da je kandidat/kinja koji/a nije pristupio/la prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti povukao/la prijavu na natječaj.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se u roku od 8 dana od objave natječaja na adresu: Dom za odgoj djece i mladeži Rijeka, Vukovarska 49, 51000 Rijeka, s naznakom: »Za natječaj«.

Kandidat/kinja prijavom na natječaj daje privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka sukladno važećim propisima o zaštiti osobnih podataka.

Na natječaj se mogu javiti muške i ženske osobe u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova (Narodne novine broj 82/08 i 69/17).

Nepotpune i/ili nepravovremene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 60 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

NATJEČAJ

Objavljeno: 05.03.2021.g.

Na temelju članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 128/17, 47/18, 123/19 i 66/20) i članka 16. Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi (NN 61/18 i 3/19) u skladu s člankom 212. Zakona o socijalnoj skrbi (NN 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19 i 64/20) ravnateljica Doma za odgoj djece i mladeži Rijeka, Vukovarska 49, raspisuje

N A T J E Č A J

za prijem radnika/-ca za sljedeća radna mjesta u sklopu provođenja aktivnosti projekta „Zajednica za novi početak“ sufinanciranog iz Europskog socijalnog fonda:

1. Socijalni pedagog – 1 izvršitelj/-ica na određeno i puno radno vrijeme – 40 sati tjedno,
2. Odgajatelj – 1 izvršitelj1/-ica na određeno i puno radno vrijeme – 40 sati tjedno.

Za radno mjesto pod brojem 1. stručni uvjet je:
– završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski studij socijalne pedagogije.

Za radno mjesto pod brojem 2. stručni uvjet je:
– završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski studij socijalne pedagogije, socijalnog rada ili psihologije.

Iznimno, ako nije moguće osigurati izvršitelje za radna mjesta pod brojem 1. pružatelj usluga može zaposliti izvršitelje sa završenim preddiplomskim sveučilišnim studijem socijalne pedagogije, socijalnog rada ili psihologije.

Iznimno, ako nije moguće osigurati izvršitelje za radno mjesto pod brojem 2., pružatelj usluga može zaposliti izvršitelje sa završenim preddiplomskim sveučilišnim studijem socijalne pedagogije, socijalnog rada ili psihologije ili izvršitelje sa završenim diplomskim sveučilišnim studijem pedagogije ili izvršitelje sa završenim diplomskim sveučilišnim studijem iz područja društvenih ili humanističkih znanosti.

Ostali stručni uvjeti za radna mjesta pod brojem 1. i 2. su:
– položen stručni ispit,
– najmanje godinu dana radnog iskustva na poslovima u struci,
– nepostojanje zapreke iz članka 213. Zakona o socijalnoj skrbi (NN 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19 i 64/20),
– poznavanje rada na računalu.

Za radno mjesto pod brojem 1. uvjet je vozačka dozvola B kategorije.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj potrebno je priložiti:
– životopis,
– dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik osobne iskaznice, putovnice ili
domovnice),
– dokaz o ispunjavanju uvjeta stupnja obrazovanja (stručne spreme) i struke određenih ovim natječajem (preslik diplome),
– dokaz o položenom stručnom ispitu,
– dokaz o ukupnom radnom iskustvu ne starije od 30 dana od dana objave natječaja (preslik potvrde ili elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),
– dokaz o radnom iskustvu ostvarenom na poslovima odgovarajuće stručne spreme i struke (preslik potvrde poslodavca iz koje je vidljivo na kojim je poslovima kandidat radio, preslik rješenja o rasporedu, preslik ugovora o radu i dr.)
– uvjerenje da kandidat/kinja nije pravomoćno osuđen/a i da protiv kandidata/kinje nije pokrenut kazneni postupak (ne starije od 30 dana od dana objave natječaja),
– preslika vozačke dozvole – samo za kandidate/-kinje koji se prijavljuju za radno mjesto pod brojem 1.

Navedene isprave odnosno prilozi dostavljaju se u neovjerenoj preslici i neće se vraćati. Prije sklapanja ugovora o radu, odabrani/a kandidat/kinja će sve navedene priloge odnosno isprave dostaviti u izvorniku ili u preslici ovjerenoj od strane javnog bilježnika.
Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti prilikom zapošljavanja, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje tog prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, kao i rješenje odnosno potvrdu o priznatom statusu.
Kandidat/kinja koji/a se u prijavi na natječaj poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17), uz prijavu na javni natječaj dužan/na je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji su objavljeni poveznici:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za
%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Kandidat/kinja koji/a je pravodobno dostavio/la potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjava uvjete natječaja dužan/a je pristupiti intervjuu.
O vremenu i mjestu održavanja intervjua kandidati/kinje će biti obaviješteni putem web stranice ustanove https://dzo-rijeka.hr/ i oglasne ploče ustanove, najkasnije pet dana prije održavanja intervjua.
Smatra se da je kandidat koji nije pristupio intervjuu povukao prijavu na natječaj.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se u roku od 8 dana od objave natječaja na adresu: Dom za odgoj djece i mladeži Rijeka, Vukovarska 49, 51000 Rijeka, s naznakom: »Za natječaj«.
Kandidat/kinja prijavom na natječaj daje privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka sukladno važećim propisima o zaštiti osobnih podataka.
Na natječaj se mogu javiti muške i ženske osobe u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova (Narodne novine broj 82/08 i 69/17).
Nepotpune i/ili nepravovremene prijave neće se razmatrati.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 60 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.