OBAVIJEST

Objavljeno: 2.12.2020.g.

Povjerenstvo za prijam u radni odnos u Domu za odgoj djece i mladeži Rijeka objavljuje sljedeću

O B A V I J E S T

o vremenu i mjestu održavanja intervjua

 

Intervju će se provesti s kandidatima/kinjama koji/e ispunjavaju formalne uvjete natječaja za radna mjesta: 1. socijalni pedagog (2 izvrštelja/-ice na određeno i puno radno vrijeme), 2. psiholog (2 izvrštelja/-ice na određeno i puno radno vrijeme), 3. socijalni radnik (2 izvrštelja/-ice na određeno i puno radno vrijeme), 4. odgajatelj (2 izvrštelja/-ice na određeno i puno radno vrijeme), koji je objavljen dana 27. studenoga 2020. godine u Narodnim novinama, na oglasnoj ploči i web-stranici Doma za odgoj djece i mladeži Rijeka i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Intervjuu mogu pristupiti samo kandidati/kinje koji/e ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja. Kandidati/kinje koji/e ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja bit će pozvani/e na intervju putem telefona ili e-maila.

Intervju će se održati u srijedu, 09. prosinca 2020. godine s početkom u 13:30 sati na adresi Vukovarska 49, Rijeka (1. kat).

Intervju provodi Povjerenstvo za prijam u radni odnos.

Za kandidata/kinju koji/a ne pristupi intervjuu, smatrat će se da je povukao/la prijavu na predmetni natječaj.

NAPOMENA: Kandidati/kinje koji/e pristupe intervjuu dužni/e su sa sobom donijeti identifikacijsku ispravu, a ukoliko se ne bude mogao utvrditi njihov identitet neće moći pristupiti intervjuu.

 Povjerenstvo za prijam u radni odnos

U Rijeci, 2. prosinca 2020. godine

NATJEČAJ

Objavljeno: 27.11.2020.g.

Na temelju članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim
službama (NN 128/17, 47/18, 123/19 i 66/20) i članka 16. Kolektivnog ugovora za djelatnost
socijalne skrbi (NN 61/18 i 3/19) u skladu s člankom 212. Zakona o socijalnoj skrbi (NN
157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19 i 64/20) ravnateljica Doma za odgoj djece
i mladeži Rijeka, Vukovarska 49, raspisuje

N A T J E Č A J

za prijem radnika/-ca za sljedeća radna mjesta u sklopu provođenja aktivnosti projekta
„Zajednica za novi početak“ sufinanciranog iz Europskog socijalnog fonda:

1. Socijalni pedagog – 2 izvršitelja/-ice na određeno i puno radno vrijeme – 40 sati tjedno,
2. Psiholog – 2 izvršitelja/-ice na određeno i puno radno vrijeme – 40 sati tjedno,
3. Socijalni radnik – 2 izvršitelja/-ice na određeno i puno radno vrijeme – 40 sati tjedno,
4. Odgajatelj – 2 izvršitelja/-ice na određeno i puno radno vrijeme – 40 sati tjedno.

Za radno mjesto pod brojem 1. stručni uvjet je:
– završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski
studij socijalne pedagogije.

Za radno mjesto pod brojem 2. stručni uvjet je:
– završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski
studij psihologije.

Za radno mjesto pod brojem 3. stručni uvjet je:
– završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski studij
socijalnog rada.

Za radno mjesto pod brojem 4. stručni uvjet je:
– završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski
studij socijalne pedagogije, socijalnog rada ili psihologije.
Iznimno, ako nije moguće osigurati izvršitelje za radna mjesta pod brojem 1., 2. i 3., pružatelj
usluga može zaposliti izvršitelje sa završenim preddiplomskim sveučilišnim studijem
socijalne pedagogije, socijalnog rada ili psihologije.

Iznimno, ako nije moguće osigurati izvršitelje za radno mjesto pod brojem 4., pružatelj usluga
može zaposliti izvršitelje sa završenim preddiplomskim sveučilišnim studijem socijalne
pedagogije, socijalnog rada ili psihologije ili izvršitelje sa završenim diplomskim sveučilišnim
studijem pedagogije ili izvršitelje sa završenim diplomskim sveučilišnim studijem iz područja
društvenih ili humanističkih znanosti.

Ostali stručni uvjeti za radna mjesta pod brojem 1., 2., 3. i 4. su:
– položen stručni ispit,
– najmanje godinu dana radnog iskustva na poslovima u struci,
– nepostojanje zapreke iz članka 213. Zakona o socijalnoj skrbi (NN 157/13, 152/14, 99/15,
52/16, 16/17, 130/17, 98/19 i 64/20),
– poznavanje rada na računalu.

Za radna mjesta pod brojem 1., 2. i 3. uvjet je vozačka dozvola B kategorije.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj potrebno je priložiti:
– životopis,
– dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik osobne iskaznice, putovnice ili domovnice),
– dokaz o ispunjavanju uvjeta stupnja obrazovanja (stručne spreme) i struke određenih
ovim natječajem (preslik diplome),
– dokaz o položenom stručnom ispitu,
– dokaz o ukupnom radnom iskustvu ne starije od 30 dana od dana objave natječaja
(preslik potvrde ili elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji
Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),
– dokaz o radnom iskustvu ostvarenom na poslovima odgovarajuće stručne spreme i
struke (preslik potvrde poslodavca iz koje je vidljivo na kojim je poslovima kandidat
radio, preslik rješenja o rasporedu, preslik ugovora o radu i dr.)
– uvjerenje da kandidat/kinja nije pravomoćno osuđen/a i da protiv kandidata/kinje nije
pokrenut kazneni postupak (ne starije od 30 dana od dana objave natječaja),
– preslika vozačke dozvole – samo za kandidate/-kinje koji se prijavljuju za radna
mjesta pod brojem 1., 2. i 3.

Navedene isprave odnosno prilozi dostavljaju se u neovjerenoj preslici i neće se vraćati. Prije
sklapanja ugovora o radu, odabrani/a kandidat/kinja će sve navedene priloge odnosno isprave
dostaviti u izvorniku ili u preslici ovjerenoj od strane javnog bilježnika.
Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u
prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo
pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti prilikom zapošljavanja, kandidat koji
ispunjava uvjete za ostvarivanje tog prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze
o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, kao i rješenje odnosno potvrdu o priznatom statusu.
Kandidat/kinja koji/a se u prijavi na natječaj poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u
skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova
njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17), uz prijavu na javni natječaj dužan/na je, osim
dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1.
Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji su
objavljeni poveznici:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf
Kandidat/kinja koji/a je pravodobno dostavio/la potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno
ispravama i ispunjava uvjete natječaja dužan/a je pristupiti intervjuu.
O vremenu i mjestu održavanja intervjua kandidati/kinje će biti obaviješteni putem web
stranice ustanove https://dzo-rijeka.hr/ i oglasne ploče ustanove, najkasnije pet dana prije
održavanja intervjua.
Smatra se da je kandidat koji nije pristupio intervjuu povukao prijavu na natječaj.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se u roku od 8 dana od objave
natječaja na adresu: Dom za odgoj djece i mladeži Rijeka, Vukovarska 49, 51000 Rijeka, s
naznakom: »Za natječaj«.
Kandidat/kinja prijavom na natječaj daje privolu za obradu osobnih podataka navedenih u
svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka
sukladno važećim propisima o zaštiti osobnih podataka.
Na natječaj se mogu javiti muške i ženske osobe u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti
spolova (Narodne novine broj 82/08 i 69/17).
Nepotpune i/ili nepravovremene prijave neće se razmatrati.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 60 dana od dana isteka roka za
podnošenje prijava.